facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 19 listopada 2019 r.

 

RG.0002.16.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.):

 

zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nowosolna 
w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, 
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

II.

Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obniżenia wysokości podatku rolnego za 2020 rok.
 • w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na lata 2017-2020 z lat 2017-2018".
 • w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 • w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty.
 • w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna.
 • w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Nowosolna.
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna.
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

 

III.                                                                      

 • Zamknięcie obrad XVI Sesji.
 •  

   

   

  Przewodnicząca

   Rady Gminy Nowosolna

    Małgorzata Kamińska-Bruszewska