facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                                  Łódź, dnia 19 maja 2020 r.

 

RG.0002.25.2020

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) :

zwołuję

XXV Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 27.05.2020 r o godzinie 9.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Urzędu Gminy Nowosolna,

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII, XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Interpelacje i wnioski.
 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z programu współpracy z NGO za 2019 r.

 

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2020 rok.
 2. Zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny.
 3. Przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.
 4. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 5. Zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną Ośrodkowi Pomocy Społecznej gminy Nowosolna.
 6. Uchwalenia Gminnego Programu wspierania rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2020-2022.
 7. Określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 0050.1.20.2020 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy Nowosolna i na terenie Gminy Nowosolna.
 8. Doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 

 • Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

/ - / Małgorzata Kamińska-Bruszewska