facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

RZG.0002.57.2022.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079)

 

zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków  

II

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/41/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie kontynuowania członkostwa gminy Nowosolna w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania „STER”.
 2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego trawiastego zlokalizowanego na działkach ew. nr 45/9 i 44, położonych w miejscowości i obrębie ew. Byszewy, gminie Nowosolna.
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowosolna na rok szkolny 2022/2023.
 4. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/63/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

III.

 1. Zamknięcie obrad LVII Sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska