facebook facebook epuap newsletter

 

             

             Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                          Łódź, dnia 21 września 2022 r.

 

              RZG.0002.58.2022.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079)

zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz. 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Przed otwarciem sesji zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów, potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 1.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LVII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

        II.

   Podjęcie uchwał:

 1. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy .
 2. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.
 3. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna.
 4. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Byszewy.
 5. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wódka.
 6. Zmieniającej Uchwałę Nr LV/358/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Nowosolna.
 7. W sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.
 8. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022 – 2032.
 9. W sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/376/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego trawiastego zlokalizowanego na działkach ew. nr 45/9 i 44, położonych w miejscowości i obrębie ew. Byszewy, gminie Nowosolna.

         III.

 1. Zamknięcie obrad LVIII sesji.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska