facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 23 stycznia 2019 r.

 

RG.0002.2.2019 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

zwołuję VI Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z IV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z V sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

 • Podjęcie uchwał:
 1. zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
 2. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
 3. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
 4. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

III.

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad VI Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska Bruszewska