facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 4 marca 2019 r.

 

RG.0002.7.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

zwołuję VII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 11 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Przed rozpoczęciem sesji zapraszamy na:

wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z VI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2019 roku”.
 • w sprawie określenia terminu wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję w sołectwie Kalonka.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Boginia, obręb Boginia;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Borki, obręb Kalonka;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dobieszków, obręb Borchówka;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Bukowiec, obręb Grabina;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Moskwa, obręb Moskwa;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb Byszewy;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Stare Skoszewy, obręb Stare Skoszewy.

 

III.

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad VII Sesji.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska