facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 23 września 2019 r.

 

RG.0002.14.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309 i poz. 1696.):

 

zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 2 października 2019 roku (środa) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Przed rozpoczęciem sesji zapraszamy na:

wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołów z X, XI, XII i XIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Wiączyniu Dolnym.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Teolin i Natolin.
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna.
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka
 • w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
 • w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

III.                                                                      

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad XIV Sesji

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc