facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18 grudnia 2019 r.

 

RG.0002.18.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.):

 

zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XVI i XVII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2019,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025,
 • w sprawie ustalenia diet dla radnych,
 • w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów,
 • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowosolna na lata 2020-2025,
 • w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
 • w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna,
 • w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna (działka ew. nr 6, obręb ew. Byszewy),
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna (działka ew. nr 45/12, obręb ew. Byszewy),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Nowosolna.

 

III.                                                                      

 • Zamknięcie obrad XVIII Sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska