facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 22 lipca 2020 r.

 

 

RG.0002.27.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713):

zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 5 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 900
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

 

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Debata nad raportem o stanie gminy Nowosolna za 2019 rok.

 

II.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 1. udzielenia Wójtowi Gminy Nowosolna wotum zaufania;
 1. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2019 rok;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019;
 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny;
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka.

 

III.                                                                      

 

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad XXVII Sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca

 

 

Rady Gminy Nowosolna

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska