facebook facebook epuap newsletter

RADA GMINY NOWOSOLNA

Łódź, dnia 19 stycznia 2021 r.

 

RZG.0002.32.2021.JC

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 

zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 900


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

I.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025,
 • w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji ( z dnia 14.12.2020 r.),
 • w sprawie rozpatrzenia petycji ( z dnia 13.01.2021 r.)
 • W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 • W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
 • w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna,
 • w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2021 rok.

III.

 • Zamknięcie obrad XXXII Sesji.

Przewodnicząca Rady

Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 27.01.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 26.01.2021 r. do godz.12:00