facebook facebook epuap newsletter

DLA ROLNIKÓW


 

Pamiętniki rolnika

Weź udział w konkursie, napisz historię swojego gospodarstwa i zgarnij nawet 2500 zł nagrody

(zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł;

poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl)

Wystarczy: * 

 1. wpisać w komputerze adres: pamietnikrolnika.pl
 2. Przeczytać regulamin
 3. Zarejestrować się
 4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu

 

Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!

* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

-------------------- 

Poniżej list Prezesa KRUS do roników:

list-page-001.jpg (188 KB)

------------------------

agriculture-1846116_640.jpg (100 KB)

Informujemy, iż Instytut Medycyny Wsi w Lublinie realizuje zadanie

„ Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą”. 

Adresatami programu są głownie rolnicy, leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Program ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu biologicznych zagrożeń zdrowotnych wśród wspomnianych grup zawodowych oraz propagowanie zasad profilaktyki zagrożeń, wynikających z charakteru wykonywanej pracy.

W ramach Programu ww. grupy zawodowe będą miały możliwość:

 1. udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych oraz szkoleniach internetowych z

     zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne i zasad profilaktyki;

 1. wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych:

- w kierunku boreliozy u osób pokłutych przez kleszcze,

- w kierunku alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych,

- w kierunku 4 alergenów (kurz, siano, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej),

- próbek gleby z pól uprawnych i ogrodów w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów,

  jelitowych min. Salmonella, a także oznaczenia ogólnej liczby bakterii- w tym fekalnej grupy

  coli,

-  wykrywania obecności krętków Borrelia burgdorferi w kleszczach usuniętych ze skóry pokłutych osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w wyżej opisanym projekcie proszone są o

zgłaszanie do Urzędu Gminy Nowosolna,

pok nr  5 (podinsp. ds. rolnictwa) lub telefonicznie 42 616 45 17

najpóźniej do 20.07.2017r.

 --------------------

 apple-1727035_640.jpg (58 KB)

 

EKSPORT OWOCÓW DO EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ (EAUG) – Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan

Wytyczne dla producentów owoców w związku z planowaną zmianą od 1 lipca br. przepisów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych, przewidzianych dla owoców z rodzaju: Malus spp. (jabłoń), Prunus spp. (śliwki, wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie, nektaryny), Pyrus spp. (grusza), przeznaczonych na eksport, mające na celu zapobieganie i ograniczanie występowania grzybów z rodzaju Monilinia sp.

Owoce przed eksportem będą poddawane standardowej kontroli fitosanitarnej. Niemniej jednak, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia organizmu szkodliwego w miejscach produkcji, a w konsekwencji w kontrolowanych przesyłkach, działania powinny być podejmowane na etapie produkcji, zbioru, przechowywania oraz sortowania owoców.

Na etapie produkcji:
 usuwanie zgniłych i zmumifikowanych owoców, znajdujących się na drzewach oraz gałęzi i owoców opadłych z tych drzew,
 usuwanie wszystkich owoców, które pozostały w sadzie po zbiorach,
 stosowanie cięć prześwietlających,
 stosowanie zdrowego materiału do zakładania nowych plantacji,
 prowadzenie lustracji przez cały rok na roślinach żywicielskich w miejscu produkcji, a w przypadku zaobserwowania objawów Monilinia sp. na pędach, usuwanie ich i palenie,
 zwalczanie szkodników uszkadzających skórkę jabłek,
 w przypadku wystąpienia gradobicia zastosowanie w ciągu 24 godzin preparatu benzimidazolowego, w celu zabezpieczenia powstałych ran przed zakażeniem przez różne patogeny,
 stosowanie dostępnych środków ochrony roślin przed chorobami grzybowymi.

Na etapie zbioru:
 ostrożny zbiór i transport, zapobiegający uszkodzeniom skórki,
 zapewnienie identyfikacji miejsca/pola produkcji owoców.

Na etapie przechowywania i sortowania:
 lustracje owoców pod kątem występowania objawów, wskazujących na porażenie przez grzyby z rodzaju Monilinia sp.,
 usuwanie owoców z objawami z sortowanej partii, pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu identyfikacji patogenu,
 zapewnienie identyfikacji przechowywanej i sortowanej partii do miejsca/pola produkcji.

Ograniczenia w eksporcie określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

do krajów EAUG są nadal obowiązujące.

Jednocześnie przypominam, że producenci w ramach Integrowanej Ochrony są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w Art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z 21 października 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 50). Na podstawie w/w wymagań producenci są zobligowani do dokumentowania informacji o zabiegach środkami ochrony roślin, w tym pod kątem występowania chorób grzybowych.

EKSPORT ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW DO EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ (EAUG) – Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan

Wprowadzane od 1 lipca br. przez państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) nowe wymagania fitosanitarne w przypadku niektórych roślin odnoszą się do miejsca lub pola ich uprawy.

Dotyczy to w szczególności:
 materiału rozmnożeniowego, tj.: nasion, roślin przeznaczonych do sadzenia, sadzeniaków ziemniaka,
 warzyw (m. in. cebuli, marchwi, bulw ziemniaków),
 owoców m. in. z rodzajów Malus spp. (jabłka), Prunus spp. (śliwki, wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie, nektaryny), Pyrus spp. (gruszki), Fragaria spp. (truskawka).

W celu zebrania danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia specjalnych wymagań fitosanitarnych, określonych w przepisach EAUG oraz potwierdzenia stanu fitosanitarnego kraju, miejsc produkcji i pól pod kątem występowania określonych organizmów szkodliwych, w składanych od dnia 1 lipca br. wnioskach o wydanie świadectw fitosanitarnych dla przesyłek roślin, dla których zostały określone wymagania szczegółowe, odnoszące się do pola lub miejsca produkcji, eksporter powinien wskazać miejsce/a ich produkcji. Dane te zapewnią możliwość identyfikacji pól/miejsc produkcji roślin, z których realizowany jest eksport do EAUG.

Ograniczenia w eksporcie określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

do krajów EAUG są nadal obowiązujące

 

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi,

ul. Siewna 13a, tel. 42 633-99-72 , 611-66-60,

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 44 646-68-62;

Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 43 827-11-27;

Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16

lub najbliższa jednostka WIORiN.

Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kwiatkowski

--------------------

 KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN:

Województwo: łódzkie

Powiat: łódzki wschodni

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

 • 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
 • 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
 • odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Województwo: łódzkie

Powiat:powiat piotrkowski

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

 • 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
 • 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
 • odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

 

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

 • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
 • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
 • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Województwo: łódzkie

Powiat:  piotrkowski

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

 

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

 • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
 • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
 • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

---------------

child-375065_640.jpg (117 KB)

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym!  

Poniżej apel Prezesa KRUS dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dziecom podczas wakacji

Bezpieczne wakacje najmłodszych.pdf (454 KB)

--------------------

frost-on-leaves-2116620_640.jpg (117 KB)

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku wiosennych przymrozków, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w

Urzędzie Gminy Nowosolna do dnia 14.06.2017r.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest w

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna

lub w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.nowosolna.bip.net.pl).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

--------------- 

banerDOD2017_640x340.jpg (73 KB)

Szanowni Państwo,

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza Państwa do udziału

w XX Dniu Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

8 czerwca 2017 roku

Spotkanie, kierowane zarówno do sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020).

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy:

 • zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO
  w Dąbrowicach oraz    na    polach    doświadczalnych    upraw    warzywniczych w Skierniewicach;
 • przegląd kwater gatunkowych;
 • wykłady  i poradnictwo prowadzona przez pracowników  naukowych  Instytutu Ogrodnictwa;
 • panoramę firm oferujących .sprzęt środki produkcji i usługi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 

PROGRAM

09.00 -16.00 Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi

10.00 -10.30 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników - Prof. dr hab. Małgorzata Korbin - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

Wystąpienia Gości

10.30-13.15 Wykłady:

Optymalizacja nawadniania roślin ogrodniczych

dr Krzysztof Klamkowski

Aktualne zagrożenia chorobami w uprawach sadowniczych

mgr Sylwester Masny, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Joanna Puławska

Ważne problemy w ochronie warzyw przed chorobami w 2016 roku

dr JanSobolewski

EcoOrchard - Rośliny przywabiające faunę pożyteczną w sadach

dr hab. Jerzy Lisek, prof. 10

Zwalczanie chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody w technologii BioMant Aqua - Henryk Kucharczyk, Mantis ULV

10.30 -12.30 Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa

12.30 -13.30 Poczęstunek

13.30-15.30 Prezentacja doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym dla grup tematycznych -przegląd kwater gatunkowych

Prezentacje doświadczeń na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach.

Spotkanie skierowane jest zarówno do sadowników jak i producentów warzyw.

 

Instytut Ogrodnictwa

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

---------------

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Owocnice śliwowe

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Śliwom zagrażają owocnice śliwowe.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnic śliwowych należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na śliwach występują: owocnica żółtoroga i owocnica jasna.

Larwy zimują w kokonach w glebie. Lot owadów dorosłych rozpoczyna się w II połowie kwietnia, na kilka dni przed kwitnieniem śliw, tuż przed fazą białego pąka kwiatowego i kończy po kwitnieniu. Samice składają jaja pod skórkę działek kielicha lub pod skórkę kielicha. Larwy wylęgają się pod koniec opadania płatków kwiatowych i wygryzają zawiązki owoców.

Na początku białego pąka kwiatowego zawiesza się na drzewach śliwy białe pułapki lepowe (min. 3 pułapki na 1ha sadu), które przegląda się co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnic śliwowych jest:

 • odłowienie 80 dorosłych osobników średnio na 1 pułapkę lepową do końca fazy kwitnienia.

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła
i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin  wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Szara pleśń

Roślina: Truskawka

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017.

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

 

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia,
ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od podatności odmiany
i warunków atmosferycznych.

W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):

 • właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,
 • izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,
 • wygrabianie i usuwanie porażonych liści,
 • systematyczny zbiór owoców.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenżyto ozime

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka  prawdziwego zbóż  i traw na pszenżycie ozimym   należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

 Ograniczyć występowanie choroby można  także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenżyta
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion.

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Rdza brunatna pszenicy

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy rdzy brunatnej na pszenicy występują głównie na blaszkach liściowych. Zakażenie roślin następuje zarówno w świetle jak i w ciemności, przy czym najłatwiej proces ten zachodzi w temperaturze 15-18oC
i przy 100% wilgotności względnej powietrza.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla rdzy brunatnej pszenicy ozimej wynoszą:

 • w fazie krzewienia,: 10-15% liści z pierwszymi objawami rdzy,
 • w fazie strzelania roślin w źdźbło: co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,
 • w fazie kłoszenia roślin,: wystąpienie objawów porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

 Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej głębokiej orki,
 • unikanie przenawożenia azotem, (zrównoważone nawożenie)
 • unikanie gęstego siewu
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2)Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.):

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
  W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

Kierownik Delegatury w Piotrkowie Tryb.

Józef Greger

---------------

Informacja dla rolników

dotycząca właściwego postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!!

PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.

ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe/produkcja roślinna/ochrona roślin/pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe/produkcja roślinna/ochrona roślin/pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.

WSZYSTKIE WYKONANE ZABIEGI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN ZAPISUJ W EWIDENCJI STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. 

ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN WYKONUJ TYLKO SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM.

BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH I SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH I SADOWNICZYCH PRZEPROWADZA SIĘ W ODSTĘPACH CZASU NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 3 LATA.

ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje. 

W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA CIECZY ROBOCZEJ JAK I W CZASIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ INNYCH OSÓB, ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI PSZCZÓŁ ORAZ ŚRODOWISKA.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PRZECHOWUJ WEDŁUG WSKAZAŃ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA.

POSTĘPUJ Z OPAKOWANIAMI PO ZUŻYTYCH ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.

 

WIORiN w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalski

ul. Dworska 13

97-300 Piotrków Tryb.

44 646-68-62, 44 646-73-54

----------------

W związku z przyjmowaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017
  przez Biura Powiatowe ARiMR zostały wydłużone godziny pracy Biura
Powiatowego ARiMR w Koluszkach

Poniżej harmonogram pracy biura:

HARMONOGRAM  PRACY

Biura Powiatowego ARiMR w Koluszkach w dniach:

Pon – Pt  24.04.2017r. – 28.04.2017

7.30-18.00

Wtorek  02.05.2017 

 7.30 – 15.30

Czw - Pt   04.05.2017r.- 05.05.2017

6.00-20.00

Pon - Pt   08.05.2017 – 12.05.2017

6.00 - 20.00

Sobota  13.05.2017

7.30 – 15.30

Poniedziałek   15.05.2017

6.00 – 24.00

---------------------

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane

do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora.
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

   

 • Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r., poz. 2041 ze zm.), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 42 633-99-72, 611-66-60, Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 46 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN.

Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

 --------------------

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PISMEM ZAMIESZCZONYM W PONIŻSZYM LINKU DOTYCZĄCYM PODSZYWANIA SIĘ POD INSPEKTORÓW WETERYNARYJNYCH

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi.pdf (70 KB)

 --------------------

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2017 ROKU

komunikat KRUS-1.pdf (126 KB)

 --------------------

UWAGA NA SADZENIAKI ZIEMNIAKA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez m. in. bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (w skrócie określane jako Cms), sprawcę choroby kwai‘antannowej - bakteriozy pierścieniowej. Cms jest chorobą przechowalniczą, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użvcie materiału niewiadomeqo pochodzenia, może wiązać sie z następującymi konsekwencjami:

I - brak możliwości sprzedaży porażonych bulw

(decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków w gospodarstwie);

- straty jakościowe i ilościowe plonu;

- decyzja o zakazie pi odukcji ziemniaków przez 3 lata w gospodarstwie;

- brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż sadzeniaków ziemniaka przez

I.Z.I.N Poznaó, oferujących ziemniaki sadzeniaki późne, średnie i wczesne (w załączeniu).

Piosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną — adres email wi-1odz@piorin.gov.pl.

 --------------------

Wirus Ptasiej Grypy HPAI podtyp H5N8

W związku z wykryciem kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi, pod warunkiem że przestrzega się zasad higieny.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać następujących zasad:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

-------------------- 

 HODOWCO!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji

(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody
 • objawy nerowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
 • niezborność ruchów,
 • duszności
 • sinica
 • wybroczyny
 • biegunki
 • nagły spadek nieśności

ulotka ptasia-grypa-1.jpg (377 KB)

  --------------------

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje: 

ASF podstawowe fakty i informacje.pdf (538 KB)

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie.pdf (329 KB)

EPIZOOTIE (wyciąg z WPZK).docx (25 KB)

Informacja dla podróżnych wjeżdżających do UE.pdf (472 KB)

Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-lagodzenia-skutkow-zwiazanych-z-wystapieniem-prz.pdf (40 KB)

Miejsca na grzebowiska.pdf (1 MB)

PRAWODAWSTWO dot. ASF.docx (14 KB)

Procedura pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.pdf (4 MB)

Tablica ASF.pdf (300 KB)

Występowanie ASF w Polsce (stan na 2.09.2016 r) .png (4 MB)

Zasady mycia i dezynfekcji przy zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń.pdf (503 KB)