facebook facebook epuap newsletter

DLA ROLNIKÓW


 Zaproszenie ARiMR-1.jpg (186 KB)

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia2018 r. do 31 stycznia 2019 r.· w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi100,00 zł * ilość ha użytków rolnychoraz30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminach:1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

 1. W 2019 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 r., w dwóch terminach, tj.
 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l),liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
  zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
 4. a) 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 5. b) 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie ,gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf (871 KB)

klauzula RODO - Akcyza.pdf (677 KB)

 

 

 

Rolniku - upadek to nie przypadek
Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa
wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych
to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS
w Brzezinach zgłoszono 51 wypadków przy pracy rolniczej.

brzeziny ROLNICY-1.jpg (406 KB)

brzeziny ROLNICY-2.jpg (351 KB)

 

Wrzesień 2018

USTALANIE MIEJSC PRODUKCJI WOLNYCH OD BAKTERII    CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. SEPEDONICUS

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

informuje, że:

Ustalanie miejsc produkcji wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka) przeprowadzane jest zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138 ze zm.) i § 16a rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi                    i Rolnictwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 692).

 

Miejsce produkcji może być uznane za wolne od bakterii Cms jeżeli:

 1. w każdym roku 3-letniego okresu prowadzone są urzędowe kontrole połączone z pobieraniem prób do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Cms,
 2. wysadza się jedynie sadzeniaki ziemniaka lub bulwy ziemniaka poddane przez wojewódzkiego inspektora badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Cms,
 3. przy produkcji ziemniaków nie są używane maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania lub inne przedmioty wykorzystywane poza tym miejscem produkcji lub są one używane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, jeżeli nie stanowi to ryzyka rozprzestrzenienia się bakterii Cms,
 4. wszystkie maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie lub ich części, obiekty oraz inne przedmioty, które mogły mieć kontakt z produkowanymi ziemniakami, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora odkaża się przez czyszczenie i dezynfekcję w sposób zapewniający zniszczenie bakterii Cms,
 5. wszystkie wykonywane czynności są udokumentowane,
 6. miejsce produkcji już uznane za wolne od bakterii Cms podlega corocznie urzędowym kontrolom z pobieraniem wyrywkowo prób.

 

Z miejsca produkcji uznanego za wolne od bakterii Cms ziemniaki mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich UE bez potrzeby badania każdej przesyłki przed wywozem. Bulwy ziemniaków muszą być zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające pochodzenie ziemniaków z takiego miejsca wydane przez wojewódzkiego inspektora.

 

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

                                                                                                                                                                                                                                    Łódzki

Wojewódzki Inspektor Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 

                                                                                                                    Andrzej Kwiatkowski

 

Informacja dla producentów świń

Od 27.08.2018 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

Pomoc finansowa będzie mogła dotyczyć wydatków poniesionych na:

 • zakup mat dezynfekcyjnych,

 • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

 • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

 • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.


Wnioski o udzielenie pomocy będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Szczegółowe informacje w Biurze Powiatowym ARiMR w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 oraz pod nr telefonu 44 714 67 81

27.08.2018

 

 

Łódź, 22 czerwca 2018 r. 

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Nowosolna jeżeli szkody nastąpiły:  

- w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w truskawkach na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w warzywach gruntowych na klasach bonitacyjnych gleb: VI

- w drzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: VI

- w tytoniu na klasach bonitacyjnych gleb: VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (www.lodz.uw.gov.pl).  

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2018 r.

 Wnioski należy składać przedrzbiorem upraw. Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych suszą  jest  obecność upraw na polach.

Łódź, dnia 18.06.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Nowosolna jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w truskawkach na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (www.lodz.uw.gov.pl).

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2018 r.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych suszą  jest  obecność upraw na polach.

 

 

 -------------------------

plums-1649316_640.jpg (67 KB)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Owocówka śliwkóweczka

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 24.05.2018rr.

Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka.

Początek wylotu motyli obserwuje się najczęściej w pierwszej połowie maja, a ich lot trwa do połowy lipca. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie, przy temperaturze powyżej 12oC rozpoczynają składanie jaj. Okres rozwoju jaj wynosi średnio 8-10 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Lot motyli II pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września.

Okres składania jaj jest bardzo długi – trwa od II połowy lipca aż do końca sierpnia, czasem nawet dłużej. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki śliwkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do końca sierpnia.

Progiem ekonomicznej szkodliwości owocówki śliwkóweczki jest:

 • stwierdzenie 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio w próbie 100 zawiązków lub owoców

W celu zwalczenia I pokolenia owocówki śliwkóweczki zabieg wykonuje się w fazie „czarnej główki” tj. po upływie około 3 tygodni od rozpoczęcia się regularnego lotu motyli. Termin ten najczęściej przypada w I lub II dekadzie czerwca (czasami wcześniej). Przy przedłużającym się intensywnym locie motyli wykonuje się ponowny zabieg.

Zabieg zwalczający II pokolenie przeprowadza się również po upływie około 2-3 tygodni od momentu systematycznego zwiększania się liczby odłowionych w pułapce feromonowej motyli – najczęściej w drugiej połowie lipca lub I dekadzie sierpnia i ewentualnie na późnych odmianach – po 2 tygodniach zabieg powtarza się.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1)  Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.):

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
  W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 -------------------------

john-deere-8370r-3288624_640.jpg (103 KB)

 Zapraszamy rolników do wzięcia udziału

w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku

Szczegóły poniżej:  

Regulamin i zgłoszenie - konkurs.pdf (3 MB)

-------------------------

 teamwork-649498_1920.jpg (1 MB)

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:


 - w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

(dzieci z chorobami układu oddechowego)

- w Jedlcu – terminie od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r.

(dzieci z chorobami układu ruchu)


Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:
- w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2003–2011) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu

- których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok

- samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się,
jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 11 maja br.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach

Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (42) 665 07 29.

----------------------------------

 physio-1778029_1920.jpg (469 KB)

Rolniku!
Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji - KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

- w Szklarskiej Porębie,

- w Iwoniczu Zdroju,

 - w Horyńcu Zdroju,

- w Kołobrzegu,

- w Jedlcu,

- w Świnoujściu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

- podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność
do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać
w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod
numerem telefonu (42) 665 07 29.

-------------------------

 agriculture-1359862_960_720.jpg (156 KB)

PRODUKCJA ROLNA BEZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości należy:

 1. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ZAPISAMI ETYKIETY Z UWZGLĘDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN. ETYKIETY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
 1. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
 1. KUPOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN TYLKO W LEGALNYCH MIEJSCACH. ADRESY SKLEPÓW W KTÓRYCH MOŻNA KUPIĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN
  I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piorin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.
 1. PRZESTRZEGAĆ OKRESU KARENCJI (OKRES MIĘDZY OSTATNIM ZASTOSOWANIEM ŚRODKA A KONSUMPCJĄ DANEGO PRODUKTU ROŚLINNEGO).
 1. WYKONYWAĆ ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM. ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piorin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.
 1. ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.

--------------------- 

Zapraszamy na 60 ogólnopolską konferencję ochrony roślin sadownicznych!

Szczegóły w załącznikach poniżej: 

baner.jpg (686 KB)

zaproszenie .jpeg.jpeg (428 KB)

PROGRAM RAMOWY KORS.PDF (625 KB)

 ------------------

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Ogólnokrajowym konkursie:

"BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

Szczegóły w załącznikach poniżej:  

plakat BGR patronat.jpg (848 KB)

pismo bgr.pdf (292 KB)

regul BGR 18.pdf (501 KB)

 --------------------

Pamiętniki rolnika

Weź udział w konkursie, napisz historię swojego gospodarstwa i zgarnij nawet 2500 zł nagrody

(zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł;

poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl)

Wystarczy: * 

 1. wpisać w komputerze adres: pamietnikrolnika.pl
 2. Przeczytać regulamin
 3. Zarejestrować się
 4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu

 

Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!

* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

-------------------- 

Poniżej list Prezesa KRUS do roników:

list-page-001.jpg (188 KB)

------------------------

agriculture-1846116_640.jpg (100 KB)

Informujemy, iż Instytut Medycyny Wsi w Lublinie realizuje zadanie

„ Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą”. 

Adresatami programu są głownie rolnicy, leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Program ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu biologicznych zagrożeń zdrowotnych wśród wspomnianych grup zawodowych oraz propagowanie zasad profilaktyki zagrożeń, wynikających z charakteru wykonywanej pracy.

W ramach Programu ww. grupy zawodowe będą miały możliwość:

 1. udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych oraz szkoleniach internetowych z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne i zasad profilaktyki;
 1. wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych:

- w kierunku boreliozy u osób pokłutych przez kleszcze,

- w kierunku alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych,

- w kierunku 4 alergenów (kurz, siano, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej),

- próbek gleby z pól uprawnych i ogrodów w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów,

  jelitowych min. Salmonella, a także oznaczenia ogólnej liczby bakterii- w tym fekalnej grupy coli,

-  wykrywania obecności krętków Borrelia burgdorferi w kleszczach usuniętych ze skóry pokłutych osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w wyżej opisanym projekcie proszone są o

zgłaszanie do Urzędu Gminy Nowosolna,

pok nr  5 (podinsp. ds. rolnictwa) lub telefonicznie 42 616 45 17

najpóźniej do 20.07.2017r.

 --------------------

 apple-1727035_640.jpg (58 KB)

 

EKSPORT OWOCÓW DO EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ (EAUG) – Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan

Wytyczne dla producentów owoców w związku z planowaną zmianą od 1 lipca br. przepisów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych, przewidzianych dla owoców z rodzaju: Malus spp. (jabłoń), Prunus spp. (śliwki, wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie, nektaryny), Pyrus spp. (grusza), przeznaczonych na eksport, mające na celu zapobieganie i ograniczanie występowania grzybów z rodzaju Monilinia sp.

Owoce przed eksportem będą poddawane standardowej kontroli fitosanitarnej. Niemniej jednak, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia organizmu szkodliwego w miejscach produkcji, a w konsekwencji w kontrolowanych przesyłkach, działania powinny być podejmowane na etapie produkcji, zbioru, przechowywania oraz sortowania owoców.

Na etapie produkcji:
 usuwanie zgniłych i zmumifikowanych owoców, znajdujących się na drzewach oraz gałęzi i owoców opadłych z tych drzew,
 usuwanie wszystkich owoców, które pozostały w sadzie po zbiorach,
 stosowanie cięć prześwietlających,
 stosowanie zdrowego materiału do zakładania nowych plantacji,
 prowadzenie lustracji przez cały rok na roślinach żywicielskich w miejscu produkcji, a w przypadku zaobserwowania objawów Monilinia sp. na pędach, usuwanie ich i palenie,
 zwalczanie szkodników uszkadzających skórkę jabłek,
 w przypadku wystąpienia gradobicia zastosowanie w ciągu 24 godzin preparatu benzimidazolowego, w celu zabezpieczenia powstałych ran przed zakażeniem przez różne patogeny,
 stosowanie dostępnych środków ochrony roślin przed chorobami grzybowymi.

Na etapie zbioru:
 ostrożny zbiór i transport, zapobiegający uszkodzeniom skórki,
 zapewnienie identyfikacji miejsca/pola produkcji owoców.

Na etapie przechowywania i sortowania:
 lustracje owoców pod kątem występowania objawów, wskazujących na porażenie przez grzyby z rodzaju Monilinia sp.,
 usuwanie owoców z objawami z sortowanej partii, pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu identyfikacji patogenu,
 zapewnienie identyfikacji przechowywanej i sortowanej partii do miejsca/pola produkcji.

Ograniczenia w eksporcie określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

do krajów EAUG są nadal obowiązujące.

Jednocześnie przypominam, że producenci w ramach Integrowanej Ochrony są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w Art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z 21 października 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 50). Na podstawie w/w wymagań producenci są zobligowani do dokumentowania informacji o zabiegach środkami ochrony roślin, w tym pod kątem występowania chorób grzybowych.

EKSPORT ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW DO EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ (EAUG) – Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan

Wprowadzane od 1 lipca br. przez państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) nowe wymagania fitosanitarne w przypadku niektórych roślin odnoszą się do miejsca lub pola ich uprawy.

Dotyczy to w szczególności:
 materiału rozmnożeniowego, tj.: nasion, roślin przeznaczonych do sadzenia, sadzeniaków ziemniaka,
 warzyw (m. in. cebuli, marchwi, bulw ziemniaków),
 owoców m. in. z rodzajów Malus spp. (jabłka), Prunus spp. (śliwki, wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie, nektaryny), Pyrus spp. (gruszki), Fragaria spp. (truskawka).

W celu zebrania danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia specjalnych wymagań fitosanitarnych, określonych w przepisach EAUG oraz potwierdzenia stanu fitosanitarnego kraju, miejsc produkcji i pól pod kątem występowania określonych organizmów szkodliwych, w składanych od dnia 1 lipca br. wnioskach o wydanie świadectw fitosanitarnych dla przesyłek roślin, dla których zostały określone wymagania szczegółowe, odnoszące się do pola lub miejsca produkcji, eksporter powinien wskazać miejsce/a ich produkcji. Dane te zapewnią możliwość identyfikacji pól/miejsc produkcji roślin, z których realizowany jest eksport do EAUG.

Ograniczenia w eksporcie określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

do krajów EAUG są nadal obowiązujące

 

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi,

ul. Siewna 13a, tel. 42 633-99-72 , 611-66-60,

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 44 646-68-62;

Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 43 827-11-27;

Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16

lub najbliższa jednostka WIORiN.

Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kwiatkowski

--------------------

 KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN:

Województwo: łódzkie

Powiat: łódzki wschodni

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

 • 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
 • 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
 • odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Województwo: łódzkie

Powiat:powiat piotrkowski

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

 • 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
 • 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
 • odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

 

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

 • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
 • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
 • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Województwo: łódzkie

Powiat:  piotrkowski

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r.

 

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

 • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
 • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
 • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

---------------

child-375065_640.jpg (117 KB)

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym!  

Poniżej apel Prezesa KRUS dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dziecom podczas wakacji

Bezpieczne wakacje najmłodszych.pdf (454 KB)

--------------------

frost-on-leaves-2116620_640.jpg (117 KB)

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku wiosennych przymrozków, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w

Urzędzie Gminy Nowosolna do dnia 14.06.2017r.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest w

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna

lub w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.nowosolna.bip.net.pl).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

--------------- 

banerDOD2017_640x340.jpg (73 KB)

Szanowni Państwo,

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza Państwa do udziału

w XX Dniu Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

8 czerwca 2017 roku

Spotkanie, kierowane zarówno do sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020).

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy:

 • zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO
  w Dąbrowicach oraz    na    polach    doświadczalnych    upraw    warzywniczych w Skierniewicach;
 • przegląd kwater gatunkowych;
 • wykłady  i poradnictwo prowadzona przez pracowników  naukowych  Instytutu Ogrodnictwa;
 • panoramę firm oferujących .sprzęt środki produkcji i usługi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 

PROGRAM

09.00 -16.00 Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi

10.00 -10.30 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników - Prof. dr hab. Małgorzata Korbin - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

Wystąpienia Gości

10.30-13.15 Wykłady:

Optymalizacja nawadniania roślin ogrodniczych

dr Krzysztof Klamkowski

Aktualne zagrożenia chorobami w uprawach sadowniczych

mgr Sylwester Masny, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Joanna Puławska

Ważne problemy w ochronie warzyw przed chorobami w 2016 roku

dr JanSobolewski

EcoOrchard - Rośliny przywabiające faunę pożyteczną w sadach

dr hab. Jerzy Lisek, prof. 10

Zwalczanie chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody w technologii BioMant Aqua - Henryk Kucharczyk, Mantis ULV

10.30 -12.30 Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa

12.30 -13.30 Poczęstunek

13.30-15.30 Prezentacja doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym dla grup tematycznych -przegląd kwater gatunkowych

Prezentacje doświadczeń na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach.

Spotkanie skierowane jest zarówno do sadowników jak i producentów warzyw.

 

Instytut Ogrodnictwa

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

---------------

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Owocnice śliwowe

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Śliwom zagrażają owocnice śliwowe.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnic śliwowych należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na śliwach występują: owocnica żółtoroga i owocnica jasna.

Larwy zimują w kokonach w glebie. Lot owadów dorosłych rozpoczyna się w II połowie kwietnia, na kilka dni przed kwitnieniem śliw, tuż przed fazą białego pąka kwiatowego i kończy po kwitnieniu. Samice składają jaja pod skórkę działek kielicha lub pod skórkę kielicha. Larwy wylęgają się pod koniec opadania płatków kwiatowych i wygryzają zawiązki owoców.

Na początku białego pąka kwiatowego zawiesza się na drzewach śliwy białe pułapki lepowe (min. 3 pułapki na 1ha sadu), które przegląda się co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnic śliwowych jest:

 • odłowienie 80 dorosłych osobników średnio na 1 pułapkę lepową do końca fazy kwitnienia.

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła
i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin  wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Szara pleśń

Roślina: Truskawka

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017.

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

 

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia,
ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od podatności odmiany
i warunków atmosferycznych.

W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):

 • właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,
 • izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,
 • wygrabianie i usuwanie porażonych liści,
 • systematyczny zbiór owoców.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenżyto ozime

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka  prawdziwego zbóż  i traw na pszenżycie ozimym   należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

 Ograniczyć występowanie choroby można  także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenżyta
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion.

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  łódzki wschodni

Agrofag: Rdza brunatna pszenicy

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 16.05.2017r.

 

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy rdzy brunatnej na pszenicy występują głównie na blaszkach liściowych. Zakażenie roślin następuje zarówno w świetle jak i w ciemności, przy czym najłatwiej proces ten zachodzi w temperaturze 15-18oC
i przy 100% wilgotności względnej powietrza.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla rdzy brunatnej pszenicy ozimej wynoszą:

 • w fazie krzewienia,: 10-15% liści z pierwszymi objawami rdzy,
 • w fazie strzelania roślin w źdźbło: co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,
 • w fazie kłoszenia roślin,: wystąpienie objawów porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

 Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej głębokiej orki,
 • unikanie przenawożenia azotem, (zrównoważone nawożenie)
 • unikanie gęstego siewu
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2)Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.):

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
  W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

Kierownik Delegatury w Piotrkowie Tryb.

Józef Greger

---------------

Informacja dla rolników

dotycząca właściwego postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!!

PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.

ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe/produkcja roślinna/ochrona roślin/pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe/produkcja roślinna/ochrona roślin/pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.

WSZYSTKIE WYKONANE ZABIEGI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN ZAPISUJ W EWIDENCJI STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. 

ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN WYKONUJ TYLKO SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM.

BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH I SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH I SADOWNICZYCH PRZEPROWADZA SIĘ W ODSTĘPACH CZASU NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 3 LATA.

ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje. 

W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA CIECZY ROBOCZEJ JAK I W CZASIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ INNYCH OSÓB, ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI PSZCZÓŁ ORAZ ŚRODOWISKA.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PRZECHOWUJ WEDŁUG WSKAZAŃ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA.

POSTĘPUJ Z OPAKOWANIAMI PO ZUŻYTYCH ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.

 

WIORiN w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalski

ul. Dworska 13

97-300 Piotrków Tryb.

44 646-68-62, 44 646-73-54

----------------

W związku z przyjmowaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017
  przez Biura Powiatowe ARiMR zostały wydłużone godziny pracy Biura
Powiatowego ARiMR w Koluszkach

Poniżej harmonogram pracy biura:

HARMONOGRAM  PRACY

Biura Powiatowego ARiMR w Koluszkach w dniach:

Pon – Pt  24.04.2017r. – 28.04.2017

7.30-18.00

Wtorek  02.05.2017 

 7.30 – 15.30

Czw - Pt   04.05.2017r.- 05.05.2017

6.00-20.00

Pon - Pt   08.05.2017 – 12.05.2017

6.00 - 20.00

Sobota  13.05.2017

7.30 – 15.30

Poniedziałek   15.05.2017

6.00 – 24.00

---------------------

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane

do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora.
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

   

 • Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r., poz. 2041 ze zm.), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 42 633-99-72, 611-66-60, Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 46 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN.

Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

 --------------------

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PISMEM ZAMIESZCZONYM W PONIŻSZYM LINKU DOTYCZĄCYM PODSZYWANIA SIĘ POD INSPEKTORÓW WETERYNARYJNYCH

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi.pdf (70 KB)

 --------------------

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2017 ROKU

komunikat KRUS-1.pdf (126 KB)

 --------------------

UWAGA NA SADZENIAKI ZIEMNIAKA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez m. in. bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (w skrócie określane jako Cms), sprawcę choroby kwai‘antannowej - bakteriozy pierścieniowej. Cms jest chorobą przechowalniczą, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użvcie materiału niewiadomeqo pochodzenia, może wiązać sie z następującymi konsekwencjami:

I - brak możliwości sprzedaży porażonych bulw

(decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków w gospodarstwie);

- straty jakościowe i ilościowe plonu;

- decyzja o zakazie pi odukcji ziemniaków przez 3 lata w gospodarstwie;

- brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż sadzeniaków ziemniaka przez

I.Z.I.N Poznaó, oferujących ziemniaki sadzeniaki późne, średnie i wczesne (w załączeniu).

Piosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną — adres email wi-1odz@piorin.gov.pl.

 --------------------

Wirus Ptasiej Grypy HPAI podtyp H5N8

W związku z wykryciem kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi, pod warunkiem że przestrzega się zasad higieny.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać następujących zasad:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

-------------------- 

 HODOWCO!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji

(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody
 • objawy nerowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
 • niezborność ruchów,
 • duszności
 • sinica
 • wybroczyny
 • biegunki
 • nagły spadek nieśności

ulotka ptasia-grypa-1.jpg (377 KB)

  --------------------

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje: 

ASF podstawowe fakty i informacje.pdf (538 KB)

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie.pdf (329 KB)

EPIZOOTIE (wyciąg z WPZK).docx (25 KB)

Informacja dla podróżnych wjeżdżających do UE.pdf (472 KB)

Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-lagodzenia-skutkow-zwiazanych-z-wystapieniem-prz.pdf (40 KB)

Miejsca na grzebowiska.pdf (1 MB)

PRAWODAWSTWO dot. ASF.docx (14 KB)

Procedura pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.pdf (4 MB)

Tablica ASF.pdf (300 KB)

Występowanie ASF w Polsce (stan na 2.09.2016 r) .png (4 MB)

Zasady mycia i dezynfekcji przy zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń.pdf (503 KB)