facebook facebook epuap newsletter

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna z siedzibą, 92-703 Łódź, ul. Rynek             Nowosolna 1 zwany dalej Administratorem.

      2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego                   imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i                     zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także                     przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                  Osobowych pod adresem email magdalena@kuszmider.com.pl

      3.Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów                 prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875)                 oraz Statutu i Regulaminu organizacyjnego  a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych                                 (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


      4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
 3. c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 4. d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

      Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą                          elektroniczną kierując korespondencję na adres magdalena@kuszmider.com.pl.

      Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej                 zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na                         podstawie  zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

      9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,               podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
     10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania                      danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

      11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.