facebook facebook epuap newsletter

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020r. z punktów czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Z uwagi na pojawiające się zapytania w zakresie posiadanych atestów higienicznych dla użytych materiałów przy konserwacji ujęcia Dąbrowa w załączeniu przedstawiamy atest PZH.

Woda do Państwa gospodarstw będzie nadal dostarczana z wodociągu łódzkiego.

Dodatkowo informujemy, że ujęcie wody Dąbrowa zostało całkowicie wyłączone z eksploatacji.

Ponowne uruchomienie hydroforni Dąbrowa nastąpi po otrzymaniu pozytywnej opinii Sanepidu (PPIS).

Jednocześnie informujemy, że podjęto stosowane działania wyjaśniające z wykonawcą robót konserwacyjnych celem przedstawienia Państwu przyczyn zaistniałej sytuacji.

kOMUNIKAT PPIS Z DNIA 22.01.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z
badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020r. z punktów
czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do:
przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w związku z
decyzją  nr PPIS.HK.4420.24.4.2020.EDR  z dnia 14 stycznia 2020r.  Urząd Gminy
Nowosolna przedstawił sprawozdania z rozszerzonych badań chemicznych
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi próbek wody pobranych w dniach 15.01-20.01.2020r. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość ksylenów i etylobenzenu. W obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ksylen i etylobenzen nie są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym i brak jest określonych dopuszczalnych wartości dla tych parametrów. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości zalecane dla w/w substancji, oparte na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia wynoszą : dla ksylenu - 500µg/l (0,5mg/l), dla etylobenzenu - 300µg/l (0,3mg/l) i są znacznie wyższe od progu wyczuwalności  ich zapachu. W przedstawionych wynikach badań zawartości oznaczonych substancji są wielokrotnie niższe od wartości zalecanych i
wynoszą : dla ksylenu: 0,46-1,10µg/l, dla etylobenzenu: 0,14-0,37µg/l  i nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Atest PZH do pobrania

Atest PZH_85671_do wody gorącej i pitnej_ważny do 08_08_2022.pdf (452 KB)