facebook facebook epuap newsletter

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza konkurs na: Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy Gimnazjum im. Władysława Reymonta, Wiączyń Dolny 18

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019r.

w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

 

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na okres 8 miesięcy tj.: od 01.03.2019 r. – 30.11.2019 r.

 

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 69 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu animatorowi i 34,5 godziny w przypadku powierzenia wykonywania zadań dwóm osobom.

 

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

 

  1. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 

1)  Ukończony 18 rok życia.

2)  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3)  Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie Animatora Sportu

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2)  Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość,    punktualność, dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012”  przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna.

2) Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.  

3) Przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie.

4) Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

5) Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

6) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

7) Współpraca z dyrektorami szkół działającymi na terenie Gminy Nowosolna w zakresie organizacji zajęć sportowych.

8) Współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Nowosolna w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.

9) Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Nowosolna.

10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

11) Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 69 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi  zapisami

 

Sposób i termin składania ofert:

 

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 15 stycznia 2019 roku (wtorek) do godziny 16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy Gimnazjum im. Władysława Reymonta, Wiączyń Dolny 18.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wszystkie załączniki są dostępne na stronie internetowej Gminy Nowosolna (www.gminanowosolna.pl )i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

4) Informacji o naborze udziela: Aleksandra Rakoczy-Filipczak , tel. 042 616-45-45

 

Wymagane dokumenty:

 

1) Życiorys i list motywacyjny.   

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

3) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.

4) Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni

z praw publicznych (załącznik nr 1).

5) Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (załącznik nr 2).

6) Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 3).

7) Referencje – w przypadku  posiadania.

8) Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (złącznik nr 4).    

9)Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu (załącznik nr 5).

10) Oświadczenie o zatrudnianiu bądź niezatrudnianiu osób.

11) Formularz oferty ( załącznik nr 6)