facebook facebook epuap newsletter

RADA GMINY NOWOSOLNA

Łódź, dnia 19.01.2022 r.

 

RZG.0002.50.2022.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834)

zwołuję

L Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 26.01.2022 r (środa)

o godzinie 9.00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

Proponujemy następujący porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
 • w sprawie zniesienia pomników przyrody,
 • w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stare Skoszewy,
 • w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kalonka,
 • w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna,
 • w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/307/21 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
 • w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2022 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań pn. "Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna" oraz „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”.

 

III. Zamknięcie obrad L sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska -Bruszewska

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałyby wziąć udział w Sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 26.01.2022 r. proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl do dnia 25.01.2022 r. do godz.12:00