facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 9 października 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.53.2018

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 zew zm.):

 

zwołuję LIII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 17 października 2018 roku (środa) o
godz. 900
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

/-/ Małgorzata Kamińska Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad LIII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 17 października 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

 

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Statutu Gminy Nowosolna;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad LIII sesji rady Gminy Nowosolna.