facebook facebook epuap newsletter

RADA GMINY NOWOSOLNA

Łódź, dnia 20.04 2022 r.

 

RZG.0002.54.2022.JC

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583)

zwołuję

LIV Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 27.04.2022 r (środa)

o godzinie 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Przed rozpoczęciem sesji zapraszamy na:

wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Proponujemy następujący porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z LIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

II.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2022 rok.
 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025.
 3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowosolna na lata 2022 - 2025.
 4. Zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny.
 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin - część A.
 6. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Nowosolna.

 

III. Zamknięcie obrad LIV sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska