facebook facebook epuap newsletter

Nabór na stanowiska urzędnicze


1. Nabór na stanowisko ds rozwoju i funduszy zewnetrznych

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5490

 

2. Nabór na Stanowisko ds Inwestycji w Urzędzie Gminy Nowosolna

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5489

 

3. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

 Wójt Gminy Nowosolna

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

 1. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury:

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 Plichtów 21.

 1. Warunki udziału w konkursie:
 2. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 3 letni staż w instytucjach związanych z działalnością kulturalną;

4) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) brak prawomocnego skazania za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) prawo jazdy kat. B.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

2) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;

3) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

4) znajomość co najmniej jednego języka obcego;

5) umiejętności menadżersko-organizacyjne;

6) umiejętność obsługi komputera;

7) kreatywność;

8) dyspozycyjność;

9) mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.      

III.        Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na  stanowisko  dyrektora  Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
 2. Pisemny, autorski program merytoryczny – finansowy funkcjonowania Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii (GPCKiE) w Plichtowie, powinien zakładać strategię działania na okres minimum 3 lat i zawierać w szczególności:
 3. a) propozycję rozwoju istniejących oraz inauguracji nowych form kultury na terenie gminy oraz pozostałej działalności zgodnie ze statutem,
 4. b) plan ukierunkowana funkcjonowania GPCKiE w stronę idei centrum aktywności lokalnej, koncentrujących się na działaniach z zakresu animacji społeczno- kulturalnej wykraczającej swoim oddziaływaniem poza siedzibę GPCKiE i jego bezpośrednie otoczenie,
 5. c) zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie gminy Nowosolna,
 6. d) propozycji działań służących pozyskiwaniu przez GPCKiE zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
 7. e) plan działalności edukacyjno- warsztatowej uwzględniającego różne grupy społecznej oraz zasoby infrastrukturalne instytucji,
 8. f) plany komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku GPCKiE.
 9. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 10. List motywacyjny.
 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
 12. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  dodatkowych  kwalifikacji i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów itp.).
 13. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy oraz przebiegu stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z pracy, opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy-jeżeli kandydat takie posiada).
 14. Podpisane przez kandydata oświadczenia o:

1) dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

2) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) braku prawomocnego skazania za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B;

5) wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);

6) sposobie postępowania z dokumentami stanowiącymi ofertę w przypadku niezakwalifikowania kandydata do danego etapu rekrutacji o treści: „W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty stanowiące ofertę proszę odesłać/odbiorę osobiście" (niepotrzebne skreślić).

Wniosek, autorska koncepcja, życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydat oryginały dokumentów zobowiązany jest przedstawić na prośbę komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koncepcja programowo-organizacyjna winna być przygotowana w oparciu o statut oraz zaplanowaną dotację podmiotową Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Koncepcja będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem na stanowisko dyrektora, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

 1. Termin i miejsce składania wniosków.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia

29 marca 2018 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Nowosolna,

Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie - NIE OTWIERAĆ" (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna).

 1. Informacje dodatkowe.
 2. Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie udziela Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, i Obsługi Klienta, Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, II piętro pok. 20, tel. (42) 616-45-30 , m.perek-jura@ugnowosolna.pl.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap- sprawdzenie ofert pod względem  formalnym (bez udziału kandydatów), II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 5. Kandydaci o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub pisemnie.
 6. Kandydat na konkurs zgłasza się z dokumentem tożsamości.
 7. Powołanie na stanowisko dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie może nastąpić najwcześniej od dnia 1 maja 2018 r.
 8. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna nowosolna.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.      

 

Wójt 

Piotr Szcześniak

Zarzadzenie Wójta

http://nowosolna.bip.net.pl/?c=580