facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 22.10.2021 r.

RZG.6151.8.2021.JN

 

Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną w dniu 20.10.2021 r. przez Koło Łowieckie nr 4 KOLEJARZ BÓR w Łodzi, Natolin 25, 92-701 Łódź, o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2021/2022.

Terminy rozpoczęcia oraz miejsca polowań zbiorowych określa załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania.

Niniejsze obwieszczenie wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, zamieszczenie w Biuletynie Informacji publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.

 

Z up. WÓJTA

Sławomir Jasiński

Sekretarz Gminy

Do pobrania:

załacznik do Obwieszczenia RZG.6151.8.2021.JN.pdf (141 KB)