facebook facebook epuap newsletter

Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. llf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami/


zawiadamiam


że na wniosek Wójta Gminy Nowosolna - Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 4/21 z dnia 19 lipca 2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 106348E- ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+765,40 wraz z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Bukowiec, gmina Nowosolna.
Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
Obręb 0004- Grabina: 3, 2/2, 2/3, 1/72, 2/23, 1/1, 1/2,, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
Obręb 0006 - Kalonka: 140, 130/4, 139/1, 139/2, 131/7, 132/9, 132/7, 131/5, 133/18,
133/17, 133/14, 133/11, 133/10, 152/25, 152/24, 150/1, 149/20, 149/25

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.
Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Wydział Architektury i Budownictwa, Łódź ul. Sienkiewicza 3 (tel. 42 631-07-15 w godz. s00 - 1530).
Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.

Do pobrania:

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego