facebook facebook epuap newsletter

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowosolna

 

o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu:

  • uchwałą Nr XXVII/167/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 5 sierpnia 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny – opublikowaną w Dz. U. Woj. Łódzkiego dnia 7 września 2020 r., poz. 4888;
  • uchwałą Nr XXVII/168/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 5 sierpnia 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka – opublikowaną w Dz. U. Woj. Łódzkiego dnia 3 września 2020 r., poz. 4849.

Z treścią przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna https://nowosolna.bip.net.pl/.