facebook facebook epuap newsletter

pasek 2.jpg (109 KB)

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna”.

Numer projektu:

WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17

Beneficjent:

Gmina Nowosolna

Numer i nazwa osi priorytetowej:

Oś IV – Gospodarka niskoemisyjna 

Numer i nazwa poddziałania:

IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT

 Całkowita wartość projektu:

1 924 200,27 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

874 916,25 zł

Wkład własny Gminy Nowosolna:

1 049 284,02 zł

Okres realizacji projektu:

14.10.2016 do 30.11.2018

 

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Nowosolna. Użytkownikami zmodernizowanej infrastruktury będą mieszkańcy gminy. Korzyści wynikające z osiągnięcia celów projektu związanych z poprawą efektywności energetycznej a tym samym związanych z jakością powietrza atmosferycznego wykraczać będą poza jej granice.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Urząd Gminy Nowosolna, OSP w Lipinach i OSP w Starych Skoszewach. Projekt zakłada wzrost efektywności energetycznej o 63,98% (średnia dla wszystkich termomodernizowanych budynków), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) o 613 387,45 kWh/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) kształtujący się na poziomie 100,15 tony równoważnika CO2/rok.