facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 14 marca 2019 r.

RG.0012.4.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się VI posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Ocena poziomu dotychczasowej współpracy i dalsze perspektywy funkcjonowania Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów  w Wiączyniu Dolnym - wizyta w szkole.
  • Zmiany dotyczące regulaminu przyznawania stypendiów w świetle nowych zapisów ustawy.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  • Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/284/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowosolna oraz trybu
    przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
  • Informacja o kosztach funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie Nowosolna w 2018 r.
  • Sprawy różne.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska