facebook facebook epuap newsletter

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XVI posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

Komisja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna za 2019 rok i I półrocze 2020 roku:
  2. Źródła i wartości przychodów za 2019 rok i I połowę 2020 roku.
  3. Struktura kosztów w 2019 roku i procentowy ich udział w całości.
  4. Struktura kosztów w I półroczu 2020 roku i procenty ich udział w całości.
  5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku.
  6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2020 roku.
  7. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych za 2019 rok i I połowę 2020 roku
  8. Ocena współpracy Gminy Nowosolna pod względem merytorycznym i finansowym z organizacjami pozarządowymi, w tym występującymi o dotację w ramach organizowanych przez Gminę konkursów.
  9. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

 

Michał Nowacki