facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 25 czerwca 2020 r.

RG.0012.15.2020.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2020 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XV posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2019 rok.
  2. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowosolan za rok 2019 i podjęcie uchwały.
  3. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący

 

 

Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

Michał Nowacki