facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 15.09.2020 r.

RG.0012.30.2020.1

RG.0012.30.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Plichtów 21, 92-701 Plichtów

 

Proponowany porządek obrad:

 • Współpraca i dalsze perspektywy funkcjonowania szkoły o.o. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym.
 • Omówienie działalności GPCKiE w Plichtowie za I półrocze 2020 roku oraz plan funkcjonowania w czasach pandemii.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Boginia, obręb Boginia;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Borki, obręb Kalonka;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dobieszków, obręb Borchówka;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Bukowiec, obręb Grabina;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Moskwa, obręb Moskwa;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb Byszewy;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Stare Skoszewy, obręb stare Skoszewy;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka.
 • Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2020 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025.
 • Sprawy różne.

 

 

UWAGA:

Z uwagi na wagę tematów oraz obecność zaproszonych gości proponuje ramy czasowe:

- dla pkt. 1 godzina 9.00-10.00

- dla pkt. 2 godzina 10.15-11.15

Pozostałe punkty będą realizowane od godziny 11.30 zgodnie z porządkiem obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska