facebook facebook epuap newsletter

W związku z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, że

 

od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

przyjmowane będą wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Rządowy program „Rodzina 500 +”  finansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Szczegóły na temat świadczenia wychowawczego oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce „Rodzina 500+”.

Informacji udzielają również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 – pokoje numer 02, 03 i 04, telefony:

42 6484520 lub 42 6164552, 42 6164553, 42 6164554.

 Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i jest niezależne od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Dochody rodziny za rok 2016 stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.