facebook facebook epuap newsletter

W związku z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, że wnioski można składać:

od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą  systemu teleinformatycznego utworzonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl  lub przy wykorzystaniu krajowej bankowości elektronicznej,  od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna z siedzibą w  Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1.

Szczegóły na temat świadczenia wychowawczego oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mrpips.gov.pl/ w zakładce „Rodzina 500 +”.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalone będzie  na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i jest niezależne od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego stanowią dochody rodziny za rok 2017.

Rządowy program „Rodzina 500 +”  finansowany jest ze środków budżetu państwa.