facebook facebook epuap newsletter

PROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE


pobrane.jpg (6 KB)

Nazwa zadania: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 3 szt. drzew - pomników przyrody w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 355/OP/D/2022 z dnia 10.08.2022r. w formie dotacji.

Beneficjent: Gmina Nowosolna

Całkowita wartość zadania: 6 372,00 PLN

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 5 734,00 PLN

Opis prac objętych zadaniem:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 3 szt. drzew - pomników przyrody:

 1. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (obwód pnia 518 cm) – dz. nr ewid. 30, obręb Wiączyń Dolny (plac sołecki):
 2. a) wykonanie cięć sanitarnych w koronie,
 3. b) usunięcie suchych lub chorych gałęzi z korony drzewa,
 4. c) usuniecie samosiewów i odrostów w obrębie rzutu korony w celu pozbawienia drzewa konkurencji oraz odsłonięcia efektownej nasady jego pnia;
 5. Klon jawor Acer pseudoplatanus (obwód pnia 308 cm) – dz. nr ewd. 30, obręb Wiączyń Dolny (plac sołecki):
 6. a) wykonanie cięć sanitarnych w koronie,
 7. b) usunięcie odrostów korzeniowych spod korony,
 8. c) zredukowanie gałęzi i konarów drzew rosnących w jego pobliżu w celu usunięcia kolizji;
 9. Lipa drobnolistna Tilia cordata (obwód pnia 365 cm) – dz. nr ewid. 39/4, obręb Wiączyń Dolny, na wysokości posesji nr 57:
 10. a) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na skróceniu wysokości drzewa,
 11. b) wykonanie korekty korony w celu poprawy statyki drzewa,
 12. c) usunięcie suchych lub chorych gałęzi z korony drzewa,
 13. d) usunięcie wszystkich gniazd jemioły,
 14. e) zredukowanie gałęzi i konarów drzew rosnących w jego pobliżu w celu usunięcia kolizji.

 https://www.wfosigw.lodz.pl/

Data publikacji 30.08.2022

******************************************************************************************************************************************************

W Byszewach na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej powstanie mały plac zabaw. Dzięki inicjatywie Pani Sołtys Reginy Piątkowskiej, która złożyła wniosek w tegorocznym naborze,  udało się pozyskać 12 000 zł na zrealizowanie  tego zadania.

Całość zadania finansowane będzie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Sołectwo na plus” to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - małych projektów w sołectwach. Pula pieniędzy do podziału wynosiła 6 mln zł, a sołectwa mogły starać się o dofinansowanie do 12 tys. zł.

20.07.2022

tablice_sołeckie_sołectwo_na_plus_2022_04.03_1_2.jpg (2 MB)

******************************************************************************************************************************************************

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg (560 KB)

Informacja o realizowaniu przez Gminę Nowosolna umowy o powierzenie grantu o numerze 5223/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zaplanowano:

 • Zakup stacji roboczych (komputerów) dla pracowników Urzędu,
 • Zakup oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • Zakup usług internetowych i hostingowych,
 • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu.

Zakup wyżej wymienionych elementów przyczyni się do wsparcia Urzędu Gminy Nowosolna w zakresie niektórych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, a także zwiększy cyberbezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

Przyznana wysokość grantu dla Gminy Nowosolna to: 100 000,00 zł.
Projekt zostanie zrealizowany w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy (jednak nie później niż do dnia 30.09.2023 r.)

Wójt Gminy Nowosolna
 (-) Piotr Szcześniak

Data dodania: 15.04.2022
************************************************************************************************************************************************

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg (560 KB)

Informacja o realizowaniu przez Gminę Nowosolna umowy o powierzenie grantu o numerze 2260/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

W ramach realizacji ww. projektu grantowego zaplanowano zakup 10 laptopów wraz oprogramowaniem.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany na własność uczniom z przeznaczeniem do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Przyznana wysokość grantu dla Gminy Nowosolna to: 35 000,00 zł.
Projekt zostanie zrealizowany do w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.

Wójt Gminy Nowosolna
 (-) Piotr Szcześniak

Data dodania: 15.04.2022

 

************************************************************************************************************************************************

Tablica pamiatkowa PSZOK.jpg (364 KB)

Tablica pamiatkowa OZE II.jpg (377 KB)

 

 

DOF.jpg (301 KB)

Pragniemy poinformować, że wraz z końcem grudnia zakończy się tegoroczna edycja programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021. Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

W tym roku na terenie Gminy z usług AOON skorzystało łącznie 8 osób niepełnosprawnych.  Celem programu było wsparcie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym mieszkańców naszej gminy w codziennym funkcjonowaniu.

W przyszłym roku planujemy kontynuację programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

tablica Moskwa.jpg (6 MB)

 

W roku 2021 sołectwo Moskwa wzięło udział w ogłoszonym naborze konkursu „Sołectwo na plus” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i uzyskało pomoc finansową w ramach projektu „Dotacje dla gmin – projekty w sołectwach”
Sołectwo w ramach swojego projektu pn: „Posadowienie budynku gospodarczego” postawiło na swoim placu budynek w konstrukcji drewnianej na utwardzonym podłożu. Budynek będzie służył między innymi moskiewskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich.
KGW Moskwa to prężnie działająca grupa kobiet, która charakteryzuje się dużą aktywnością. Od 2007 roku organizuje Moskiewskie Święto Pieroga przy okazji, którego rozgrywany jest Turniej Piłki Plażowej. Nowy budynek to nie tylko miejsce dla KGW, będzie on także z powodzeniem służył lokalnej społeczności do spotkań towarzyskich czy rekreacyjnych.
Moskwa otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Samorządu Wojewódzkiego w wysokości 10 000,00 zł. dodatkowo zaangażowała także środku z Funduszu Sołeckiego.
Celem projektu „Sołectwo na plus” jest wpieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

_WFOS_nowe_color_skrocone.jpeg (22 KB)

28 czerwca 2021 r.

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach realizowała projekt ekologiczny pn.: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach”, który współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt projektu wyniósł 19 166,00 zł z czego dofinansowanie WFOŚiGW stanowiło 16 716,00 zł, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 6604,79 zł. Udział własny wyniósł 2450,00 zł.  

Celem projektu było wdrażanie uczniów do odpowiedniej segregacji odpadów w naszej szkole i promowanie wśród nich odpowiednich zachowań proekologicznych, zmierzających do ochrony naszej planety poprzez zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do sortowni odpadów w Łodzi oraz w wielu warsztatach ekologicznych.  Były to takie warsztaty jak:  „Śmieci nie biorą się znikąd”, „Zalani plastikiem”, „Elektrogadżety i elektroodpady”, „Cuda z papieru”, „Funkcjonowanie GOŚ w Łodzi”. Ponadto odbyły się 4 szkolne konkursy ekologiczne oraz 1 konkurs międzyszkolny pt.: „Ekologiczna zabawka”. Podsumowaniem projektu był piknik ekologiczny, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna.

www.wfosigw.lodz.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tablica_fundusze_60_40 (nowy 2).jpg (176 KB)

Gmina Nowosolna przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021”.

 Celem programu jest wsparcie 3 niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym mieszkańców naszej gminy w codziennym funkcjonowaniu. Usługa ta będzie realizowana przez certyfikowanego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej poprzez działania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. Tel. 42 648- 45- 20

4 czerwca 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nadzór lipiny.jpg (354 KB)

Tablica pamiatkowa-1.jpg (397 KB)

 Tablica pamiatkowa-2.jpg (387 KB)

DPR_Tablica_RFIL (1).jpg (526 KB)

 

W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jest wykonanie inwestycji z zakresu rozbudowy obiektów kulturalnych położonych na terenie gmin Nowosolna w ramach projektu „ Kulturalna Nowosolna” oraz poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowosolna.

znak_2szt_120x80cm_nowosolna-1.jpg (212 KB)

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Nowosolna w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskała dofinansowanie w kwocie: 1 830 481,00 zł na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej 106304E”, którego całkowita wartość to 3 660 963,00 złotych. Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej 106304E na odcinku Kalonka-Niecki-Borchówka-Byszewy poprzez poszerzenie i wykonanie nowej konstrukcji celem zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się na przedmiotowym odcinku.

Droga ta jest istotnym szlakiem komunikacyjnym: łączy dwie drogi powiatowe 1186E i 1150E położone na terenie Gminy Nowosolna. Na przedmiotowym odcinku drogi odbywa się transport zbiorowy świadczony przez MPK Łódź.

Przebudowa w/w drogi znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania. Z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej korzystać będą nie tylko mieszkańcy Gminy Nowosolna, ale wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

 image001.png (8 KB)

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)

Reprezentują Państwo podmiot leczniczy działający m.in. na obszarze Łodzi i sąsiadujących powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego?
W przypadku świadczonych usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dostrzegacie Państwo potrzebę zwiększenia ich wymiaru i dotarcia do kolejnych osób potrzebujących?
Szukają Państwo dodatkowych środków na rozwój działalności hospicjum i wsparcie usługami zdrowotnymi swoich podopiecznych?
Planują Państwo pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego?
Jeśli TAK, to rozwiązaniem może być konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”.

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!
Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20.

Termin spotkania: 30.11.2020 r.  START godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania pracownicy WUP w Łodzi przedstawią założenia konkursu dotyczące m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie czy obszaru realizacji.
Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przybliżą zagadnienia związane z oceną strategiczną prowadzoną w ramach przedmiotowego konkursu.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania prowadzącym pytań związanych z ogłoszonym konkursem.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2020 r. (piątek), do godz. 12.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie WUP w Łodzi.

*********************************************************************************************************************************************************

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/ogloszenie-konkursu-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-20-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/

 

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

*********************************************************************************************************************************************************

zdalna plus 2.png (27 KB)

Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej – „CPPC”) w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Zdalna szkoła +”. Celem ww. Programu jest  doposażenie szkół prowadzonych przez JST w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

W ramach programu „Zdalna szkoła +” zakupiono oraz przekazano do placówek oświatowych sprzęt komputerowy w postaci laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami w ilości 15 sztuk, o łącznej wartości 45 000,00 zł.

*******************************************************************************************************************************************************

Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 (usługi społeczne).
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2020 w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące konkursu m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie.
Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania bezpośrednio pracownikom WUP w Łodzi  pytań związanych z ogłoszonym konkursem na czacie, przy użyciu mikrofonu.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 września 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WUP w Łodzi.

Link do informacji o spotkaniu i formularza zgłoszeniowego na stronie WUP>>>

 

image001.png (8 KB)

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

 

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

sru.png (52 KB)

Szanowni Państwo,

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Dokument obowiązuje od dnia 4 lutego 2020 r.>>>
więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:

 

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

  

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT na 2020 rok:

0001 (16).jpg (855 KB)

*********************************************************************************************************************************************************

_WFOS_nowe_color_skrocone.jpeg (22 KB)

  

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Nowosolna 

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach umowy nr 405/OA/D/2019 z dnia 31.10.2019r. w formie dotacji

Beneficjent: Gmina Nowosolna

Całkowita wartość zadania: 1 000 909,99 PLN

Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi: 600 545,00 PLN

 

*********************************************************************************************************************************************************

5572dd65144435cb1a82847127ec248a&attachment=0.jpg (22 KB)

Projekt ekologiczny „Woda naszym skarbem”

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach została laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymała dofinansowanie na wdrożenie projektu ekologicznego „Woda naszym skarbem”. Dotacja wyniosła 15 417,00, a całkowity koszt realizacji zadania 17 130,00.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt pogłębiał wiedzę uczniów na temat sposobów ochrony wody i pomagał wykształcić nawyki dotyczące racjonalnego jej zużycia.

W projekcie zrealizowano:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych
 2. Wycieczki edukacyjne:
 3. a) Miasto Łódź dzięki wodzie.. - Muzeum Kanału „Dętka”, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi
 4. b) Woda źródłem energii - Geotermia Uniejów, Termy Uniejów, Elektrownia Wodna Jeziorsko, Rezerwat przyrody Jeziorsko
 5. c) W poszukiwaniu wody - Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE Giganty Mocy
 6. d) Źródła - niezwykłym skarbem - Rezerwat przyrody nieożywionej „Niebieskie źródła”, Wydział Produkcji Wody „Tomaszów", Elektrownia wodna Smardzewice, Zbiornik Sulejowski
 7. e) Wody Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - Rezerwat Struga Dobieszkowska, Plichtów, Byszewy
 8. Zajęcia stacjonarne:
 9. a) Warsztaty ekologiczne „Niebieska Planeta”
 10. b) Warsztaty ekologiczne „Czysta woda prawem człowieka”
 11. c) Warsztaty ekologiczne „KTO MIESZKA W WODZIE”?
 12. Konkursy:
 13. a) konkurs fotograficzny „WODA w krajobrazie WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH”
 14. b) konkurs graficzny „Kropelka wody na wagę złota - proste rady na poszanowanie wody”
 15. c) konkurs plastyczny „Życie w wodzie”
 16. d) konkurs wiedzy „Woda - temat rzeka”
 17. Inne działania:
 18. a) Światowy Dzień Wody
 19. b) koło ekologiczne: Badanie czystości wody rzeki Moszczenicy oraz stawów w Starych i Nowych Skoszewach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

 

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019- 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

********************************************************************************************************************************************************* 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:

 

 

 

PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSÓW

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (EFRR/EFS)

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS

OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE

Działanie VIII.3

Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie VIII.3.3

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

II kwartał 2019

 

Lipiec 2019

Typy projektu  nr 1, 2 i 3 wskazane w punkcie 9 opisu Poddziałania SZOOP RPO WŁ:

1 typ projektu - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

2 typ projektu - finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

3 typ projektu - wsparcie szkoleniowo – doradcze.

1 170 000 EUR

(ok. 5 005 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Działanie IX.1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.2

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

II kwartał 2019

Czerwiec 2019

Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ 2014-2020:

1 typ projektu - programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;

2 typ projektu - wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

2 000 000 EUR

(ok. 8 555 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

 

 

 

  tablica_1100x1640_sport_k_3.png (93 KB)

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Nowosolna

Cel projektu: budowa boiska wielofunkcyjnego na ternie gminy Nowosolna tj. wykonanie boiska przyszkolnego przystosowanego do rozgrywek letnich piłki nożnej oraz siatkówki 

Wartość projektu: 275 862,00 zł (w tym z dotacji: 80 000,00 zł)

Okres realizacji projektu: 04 lipca 2018 r. – 14 grudnia 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej  dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

 

                 pobrane.png (7 KB)

 

Posadowienie budynku gospodarczego na placu sołeckim w Ksawerowie

Cel projektu: wykonanie tego typu działania umożliwi organizowanie spotkań integracyjnych, zebrań wiejskich, poprawa estetyki sołectwa Ksawerów.

Wartość projektu: 14 367,95  zł (w tym z dotacji 5000,00 zł)

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 15 listopada 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich .

 

            pobrane.png (7 KB)

Projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach

Cel projektu: kształtowanie ładu i porządku publicznego wzdłuż drogi osiedlowej. Kreowanie wizerunku sołectwa 

Wartość projektu: 28 905,00  zł (w tym z dotacji 5000,00 zł)

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 15 listopada 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich .

 

 pobrane.png (7 KB)

Zawieszenie lamp oświetleniowych – Moskwa

Cel projektu: kształtowanie ładu i porządku publicznego wzdłuż drogi gminnej. Kreowanie wizerunku sołectwa 

Wartość projektu: 35 000,00  zł (w tym z dotacji 5000,00 zł)

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 15 listopada 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich .

 

 

 

 

Obraz na stronie logo_zmieniamy_lodzkie_osp.jpg

Wójt Gminy Nowosolna zawarł umowę pomocy finansowej  z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP położonych na terenie gminy Nowosolna. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu 13 sierpnia 2018 r. 

Pieniądze w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego trafią do gminy, a ta przekaże je na zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia.

W ramach pozyskanych środków finansowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach zostanią zakupione ubrania ochronne - 10 kompletów oraz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach 4 aparaty powietrzne wraz z osprzętem.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar+-w Wiejskich-1-1.jpg (190 KB)

Uprzejmie informuję, iż w poniżej wskazanych terminach odbędą się spotkania informacyjne dotyczące konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT:

 1. 29 marca 2018 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży i usług medyczno-opiekuńczych – Poddziałanie IX.2.2 (usługi społeczne);
 2. 4 kwietnia 2018 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych – Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne);
 3. 5 kwietnia 2018 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3;
 4. 6 kwietnia 2018 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 –  Poddziałanie IX.1.2.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach, uprzejmie informuję, iż rejestracja na spotkania odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

 

 1. Dla spotkania zaplanowanego na dzień 29 marca 2018 r.: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707131-spotkanie-informacjne;
 2. Dla spotkania zaplanowanego na dzień 4 kwietnia 2018 r.: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707915-spotkanie-informacyjne;
 3. Dla spotkania zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2018 r.: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707256-spotkanie-informacyjne;
 4. Dla spotkania zaplanowanego na dzień  6 kwietnia 2018 r.: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6706973-spotkanie-informacyjne

****************************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

 1. Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.                                                                     

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-1-2/.

 1. Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-00118-poddzialania-viii-3-3/.

 1. Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne/.

 

Ponadto w dniu 19 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne
i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00218-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/.

  

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach:

http://www.lom.lodz.pl/tryb-konkursowy-efs/ w zakładce AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY oraz

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

###############################################################################################

UWAGA:

Informujemy, że w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
  • konkurs na usługi społeczne;
  • konkurs na usługi zdrowotne.

Informacja dostępna pod adresem:

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Mieszkańcy,

 W dniu 29 listopada b.r. został przyjęty Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
 • konkurs na usługi społeczne;
 • konkurs na usługi zdrowotne.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:

 

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA /

PODDZIAŁANIA

PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSÓW

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (EFS)

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS

OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE

Działanie VIII.3

Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie VIII.3.3

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

I kwartał 2018

marzec 2018

Typy projektu  nr 1, 2 i 3wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania SZOOP RPO WŁ 2014-2020:

1 typ projektu - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

2 typ projektu - finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

3 typ projektu - wsparcie szkoleniowo – doradcze.

4 200 000 EUR

(ok. 18 111 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Działanie IX.1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.2

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

I kwartał 2018

marzec 2018

Typy projektu wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ 2014-2020:

1 typ projektu - programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;

2 typ projektu - wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

2 500 000 EUR

(ok. 10 780 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

Działanie IX.2

Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

I kwartał 2018

marzec 2018

Typy projektu wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ2014-2020:

1 typ projektu - rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;

2 typ projektu - rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (wyłącznie usługi społeczne).

1 400 000 EUR

(ok. 6 037 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

I kwartał 2018

marzec 2018

Typ projektu nr 2 wskazany w punkcie 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ2014-2020:

2 typ projektu - rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (wyłącznie usługi zdrowotne).

2 000 000 EUR

(ok. 8 624 000 PLN)

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

 

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

 

Działania dotyczą w szczególności:

 • wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
 • zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
 • wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 • przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
 • teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
 • szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
 • wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  11 501 571,24 PLN

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej może realizować jedynie podmiot uprawniony do wykonywania działalności leczniczej na mocy obowiązującego prawa.

 

Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

 • osoby niesamodzielne;
 • otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych;
 • podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30.12.2017 r. godz. 00:00 do 22.01.2018 r. godz. 23:59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku  za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018r.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT pytania należy kierować na adres:
Biuro Stowarzyszenia ŁOM,
Al. Kościuszki 59/61 (VI p),
90-514 Łódź,
nr tel.: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97, e-mail: biuro@lom.lodz.pl , www: http://lom.lodz.pl .

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tel. (42) 638 91 80,
e-mail: generator@wup.lodz.pl

 

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronach:

Więcej informacji>>

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%

 

 PROJEKTY, W KTÓRYCH UCZESTNICZY GMINA NOWOSOLNA

"Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"

"Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie"

"Organizacja dożynek w Gminie Nowosolna 2009"

"Mama, Tata i Ja uczymy się razem bezpiecznie poruszać po drodze"

"Urządzenie placu zabaw w miejscowości Teolin"

"Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III"