facebook facebook epuap newsletter

Przetargi


 

Z uwagi na fakt awarii BIP trwającej nieprzerwalnie od dnia 30 stycznia 2020 r informację umieszcza się na stronie internetowej gminy Nowosolna.

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej 106304E na terenie gminy Nowosolna ( znak sprawy: RI.271.1.1.2020).

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 - dalej uPzp) Zamawiąjący informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi  na fakt, ze jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie umowy niepodlegającej odrzuceniu w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego RI.271.1.1.2020.pdf (469 KB)

 

 

 

 

Aktualne przetargi znajdą Państwo na poniżeszj stronie:

http://nowosolna.bip.net.pl/?c=178