facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18 lipca 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.37.2017

ZAWIADOMIENIE

 

  Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

 zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Nowosolna

(sesja nadzwyczajna)
w dniu 24 lipca 2017 roku ( poniedziałek ) o
godz. 800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

/-/Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

 obrad XXXVII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 24 lipca 2017 roku

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwała w sprawach:
  • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025;
  • zmiany uchwały nr XXXI/194/17 Rady gminy Nowosolna z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  1. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.