facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna zaprasza mieszkańców Natolina i Teolina na spotkanie informacyjne związane z częściową zmianą studium w rejonie węzła autostradowego Brzeziny, które odbędzie się 20.07.2018 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Natolinie.

Następne spotkanie (w dniu 26.07.2017 o godz. 17:00, świetlica w Natolinie) przyjmie formę warsztatów projektowych. Podczas warsztatów mieszkańcy będą mogli zaznaczyć swoje propozycje na mapie oraz wypowiedzieć się na temat ograniczeń i konfliktów różnych rozwiązań.

Poniżej znajdziecie Państwo kilka przydatnych informacji.

  • Zmieniamy studium gminy

Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowosolna.  Studium to dokument, w którym zapisano, co można budować na terenie gminy. Wójt zdecydował się na jego aktualizację, aby zmienić zasady lokalizacji zabudowy okolicy węzła Brzeziny. Obecnie studium ogranicza tam zabudowy produkcyjną, a zmiana studium pozwala rozpocząć na nowo dyskusję na ten temat.

  • Węzeł Brzeziny daje potencjał rozwoju dla Gminy Nowosolna

Dlaczego możliwość zabudowy przy węźle Brzeziny jest taka ważna dla gminy?

Gmina Nowosolna jest położona blisko skrzyżowań dwóch głównych tras przecinających Polskę -autostrad A1 i A2. Każdy zjazd z autostrady jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców. Dzięki temu w gminy Stryków, Tuszyn i Piotrków Trybunalski powstały nowoczesne magazyny. Łódź z kolei rozbudowała strefę przemysłową w rejonie Olechowa-Janowa. Dzięki tym inwestycjom województwo łódzkie stanowi ważne centrum logistyki w Polsce. Korzystna lokalizacja w sąsiedztwie Łodzi, dużego rynku pracy oraz dostęp do dróg sprawiła, że swoje fabryki zbudowały takie koncerny jak m.in. Phillips i Whirlpool. Obecnie powstają kolejne zakłady, działające jako zaplecze dla tych firm.

Dla Gminy Nowosolna atrakcyjnym miejscem dla inwestorów są okolice węzła Brzeziny. Nowe inwestycje wiążą się z tworzeniem miejsc pracy oraz zapewniają wpływy do budżetu z podatków. To dlatego wójt gminy bierze pod uwagę nowe plany dla okolic węzła. Zmiany zasad lokalizacji zabudowy związanej z przemysłem i logistyką w strefie wokół węzła są przyczyną zmiany dokumentów.

Nowe zakłady pracy lub magazyny to oczywiście nie tylko korzyści. Dostawy i produkcja mogą wywoływać hałas lub inne uciążliwości, których boją się mieszkańcy. Jak zatem uniknąć możliwych problemów z sąsiedztwem nowych inwestycji bez hamowania rozwoju?

  • Studium i plan miejscowy

Decyzja, o tym, co może powstać na terenach wokół węzła Brzeziny, nie należy wyłącznie do wójta bądź inwestora. Dużo zależy od tego, co znajdzie się w planach przestrzennych gminy, a na te ustalenia wpływ mogą mieć wszyscy mieszkańcy. Jednym z najważniejszych dokumentów jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania kierunków przestrzennych. W nim zapisano w jaki sposób może rozwijać się gmina. Pokazane jest na których terenach można inwestować, a które powinny być chronione.

Na podstawie studium wójt przygotowuje bardziej szczegółowe opracowania – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zawierają one szczegółowe wytyczne dla zabudowy działek, w tym informacje o dopuszczonym przeznaczeniu i gabarytach nowych budynków. W planach określa się, jakie inwestycje mogą być realizowane. Można np. pozwolić na budowę zakładów przemysłowych, a zakazać lokalizacji uciążliwych hodowli zwierząt lub przetwórni odpadów. Dlatego też potencjalni inwestorzy sprawdzają zapisy planów, aby ocenić, czy pozwalają one na realizację ich zamierzeń. Plany pozwalają mieszkańcom na uniknięcie niespodzianek w zagospodarowaniu najbliższego sąsiedztwa. Dlatego też każdy z planów jest ustalany przy ich udziale, aby rozwiązać potencjalne konflikty. Dotyczy to także okolic węzła Brzeziny.

  • Co dzieje się, zanim inwestycja zostanie zrealizowana - rola planu i decyzji środowiskowej

Pozwolenie na budowę musi być zgodne z tym, co jest zapisane w planie miejscowym. Jest on najważniejszym dokumentem dla mieszkańców i inwestorów. Przy jego braku może zastępować go decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan miejscowy daje jednak mieszkańcom możliwość większego wpływu na to, co będzie mogło powstać w danym miejscu. 

Sam plan nie gwarantuje, że inwestycja zostanie zrealizowana. Dla mieszkańców plany są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niespodzianek w zagospodarowaniu ich najbliższego sąsiedztwa. Planując należy także pomyśleć o możliwych korzyściach dla całości gminy, np. możliwości rozwoju gospodarczego czy tworzenia nowych miejsc pracy. Obecne plany dla okolic węzła całkowicie wykluczają inwestycje, które mogą oddziaływać na środowisko. Dlaczego taki zapis może być problemem?

Plan miejscowy to jeszcze nie wszystko. Potencjalny inwestor musi spełnić jeszcze więcej wymagań, zanim uda mu się zrealizować swoje plany na terenie gminy. Planowane inwestycje muszą być zgodne z różnymi przepisami, w tym najważniejszymi - dotyczącymi ochrony środowiska.

Jeśli plan lub decyzja o warunkach zabudowy nie pozwala na budowanie projektów, które mogą wpływać na środowisko, oznacza to pełen zakaz dla większości inwestycji przemysłowych na terenie węzła Brzeziny. Tak jest obecnie. Nie wolno tam budować zakładów przemysłowych czy centrów logistycznych. Daje to spokój sąsiadom, nie pozwala jednak na wykorzystanie potencjału węzła dla rozwoju gospodarczego gminy.

Jak zatem godzić różne interesy? W planie miejscowym można zapisać warunki określające, jak budować w strefach przemysłowych i co wolno stawiać. Wtedy inwestor planujący zabudowę, która mogłaby być uciążliwa, musi uzyskać dodatkowe zgody. To dodatkowe pozwolenie nazywane jest zgodą (decyzją) środowiskową i wydaje je wójt gminy. Podczas gdy studium i plan określają co, gdzie i jak budować, zgoda środowiskowa podaje informacje, czy inwestycja może szkodzić, a jeśli tak, to jak należy temu zapobiegać.

Każda z planowanych inwestycji jest oceniana pod względem jej wpływu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców. Zgodnie z przepisami wszystkie możliwe projekty budowlane są podzielone na dwie grupy:

  • inwestycje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko;
  • inwestycje, które oddziałują negatywnie na środowisko.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Inspekcja Sanitarna decyduje o tym, czy inwestycje wymagają przeprowadzenia oceny wpływu planowanych inwestycji. Dla dużych projektów będzie ona obowiązkowa, przy mniejszych zależy to od różnych czynników. Najważniejsze dotyczą tego, jak bardzo projekt może wpływać na zdrowie mieszkańców lub czy projekt ma być budowany blisko zabudowy mieszkalnej lub ważnych przyrodniczo miejsc.

Specjaliści oceniają środowisko w proponowanej lokalizacji i analizują potencjalną inwestycję pod kątem ewentualnego pogorszenia jego stanu. Analizują m.in. także wpływ projektu na stan zdrowia mieszkańców i ich warunki życia. Każde ryzyko musi być ocenione - czy nowa inwestycja będzie generować hałas lub czy sposób produkcji jest bezpieczny dla mieszkańców. Eksperci sprawdzają także, czy nie ma zagrożenia dla wody i powietrza oraz czy w nie ucierpią chronione rośliny lub zwierzęta. Mogą również określić, w jaki sposób mają być obserwowane efekty inwestycji po jej uruchomieniu.

Wszystkie wytyczne są zapisane w raporcie oddziaływania na środowisko. Procedura oceny jest publiczna i mieszkańcy mają dostęp do jej wyników. Mogą wnosić swoje propozycje i zastrzeżenia. Dopiero po sporządzeniu raportu i określeniu, w jaki sposób inwestor zamierza zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, projekt może uzyskać tzw. „zgodę środowiskową”. Dopiero wtedy można przystępować do budowy. W zależności od planów inwestorów taka procedura będzie musiała być przeprowadzona w przypadku węzła Brzeziny.

  • Jaki wpływ mieszkańcy mogą mieć na planowanie?

Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest ważnym krokiem przed pozwoleniem na budowę. Decyzje dotyczące tego, co w ogóle wolno zbudować, zapadają wcześniej. Dlatego też bardzo ważne jest uczestniczenie w planowaniu od samego początku.

Studium i miejscowe plany mają duży wpływ na przestrzeń i dobrobyt gminy oraz jakość życia jej mieszkańców. Dla węzła Brzeziny zapisy tych dokumentów oznaczają „być albo nie być” dla nowych inwestycji. Urbaniści, po konsultacji z mieszkańcami, mogą zadecydować o powierzchni strefy, odległości nowych budynków od sąsiadujących działek, a także o tym, którędy będzie można dojeżdżać do nowych zakładów.

Ponieważ te decyzje są tak ważne, każdy ma zagwarantowaną możliwość udziału w tworzeniu studium i planów. Zanim powstanie plan pomysły i prośby dotyczące zagospodarowania są składane jako wnioski do wójta. Wójt rozstrzyga, które z nich zostaną przekazane projektantom. Wnioski mieszkańców są ważną informacją dla wójta i projektantów. Można w nich zapisywać pomysły co można projektować lub jak nie zmieniać przestrzeni gminy. Dotyczy to przede wszystkim przyszłości dla strefy przemysłowej i logistycznej gminy.

Po sporządzeniu projektu studium lub planu są one prezentowane wszystkim mieszkańcom i każdy może wypowiedzieć się na ich temat podczas organizowanej przez wójta publicznej dyskusji oraz wyłożenia do publicznego wglądu. To drugi ważny moment, kiedy można składać uwagi do projektu. Wtedy można dokładnie sprawdzić, co jest planowane i jak urbaniści widzą pomysły mieszkańców, wójta i inwestorów na okolice węzła Brzeziny.

To drugi ważny moment kiedy można składać uwagi do projektu. Warto to robić, zwłaszcza, jeśli pomysły urbanistów są niezgodne z pomysłami mieszkańców. Razem z projektem mieszkańcy mogą zobaczyć ocenę wpływu planu na środowisko. Publiczna dyskusja jest dobrą okazją do rozmowy z urbanistami i wyjaśnieniem, skąd wzięły się zaproponowane pomysły.

Wójt rozpatruje uwagi kierując się zarówno interesem mieszkańców, jak i dobrem całości gminy. Jeśli uwagi zostają odrzucone przez wójta, musi on uzasadnić dlaczego tak się stało. Studia i plany są sporządzany przez wójta, ale to rada gminy uchwala dokument. Radni rozstrzygają także, co zrobić z odrzuconymi uwagami.

  • Zmiana

To, czy Węzeł Brzeziny zostanie zagospodarowany jako centrum przemysłowe lub pozostanie bez zabudowy, zależy zatem od Państwa. Warto wyrazić swój głos teraz, kiedy można wpłynąć na przyszłe decyzje władz i inwestorów. Szansą na to jest zmieniane obecnie studium gminy.

Więcej informacji o projekcie studium można znaleźć w Urzędzie Gminy Nowosolna. Informacji udziela Monika Burtka ( pokój nr 9, pierwsze piętro, tel: 42 616 45 19).