facebook facebook epuap newsletter

 

INFORMACJA

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż w związku z tym, że dniu 21 czerwca 2019 r. jest nieczynny,  uwagi do projektu częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 21 czerwca 2019 r. można składać:

  • w biurze podawczym Zakładu Gospodarki Komunalnej, wejście od ul. Brzezińskiej 288 w godzinach 8:00- 15:00
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-701 Łódź.
  • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Istnieje także możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 21 czerwca 2019 r.

  •  w formie pisemnej 
    • w biurze podawczym Zakładu Gospodarki Komunalnej , wejście od ul. Brzezińskiej 288 w godzinach 8:00- 15:00
    • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-701 Łódź..
  • albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w sali konferencyjnej o godzinie 1300.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Krzysztof Potakowski
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
tel. 42 616 45 29

 

Pliki do pobrania:

Nowosolna_prognoza_środowiskowa.pdf (4 MB)

Nowosolna_tekst_zmiany_studium.pdf (5 MB)

Nowosolna_rysunek_uwarunkowania.jpg (13 MB) 

Nowosolna_rysunek_kierunki.jpg (13 MB)