facebook facebook epuap newsletter

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Nowosolna.

 

Renata Nastaga,

 

Zamykanie się ringu autostradowego wokół Łodzi pozwala na nowe spojrzenie na część terenów Gminy Nowosolna. Z uwagi na dogodną lokalizację istnieje szansa wydzielenia na tych terenach strefy produkcyjno-usługowej, która może zwiększyć dochody zarówno gminy jak i jej mieszkańców. Ta idea przyświecała Wójtowi, gdy zaproponował przystąpienie do prac nad zmianami dokumentów planistycznych. Ustalenia te są bardzo ważne - wpływają na późniejszy kształt planów miejscowych oraz możliwości rozwojowe obszarów.

 

Chciałabym przedstawić Państwu w możliwie jak najbardziej jasny i przejrzysty sposób podjęte dotychczas działania:

 

  • 31 marca 2015 r. – podjęto uchwałę intencyjną w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny, obejmującego miejscowości Teolin, Lipiny i Ksawerów z wyłączeniem terenu Lasu Wiączyńskiego. (Uchwała Nr VII/29/15)
  • 11 czerwca 2015 r – wyznaczono jako ostatni termin przyjmowania uwag i wniosków od osób zainteresowanych.
  • Wpłynęło 28 indywidualnych wniosków oraz 3 zbiorowe i zostały one poddane szczegółowej analizie.
  • Sporządzono wstępną koncepcję zmiany studium. Uwzględniono w niej  ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz uwagi organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania niniejszego dokumentu.
  • 22.09.2015 r. – Wójt zorganizował spotkanie informacyjno-konsultacyjne z projektantem dla mieszkańców objętych przyszłym studium. Część osób oceniła negatywnie omówione przez wójta i projektanta założenia planistyczne. Dyskusja była długa i burzliwa.
  • Kolejne zebrania odbyły się 29.09.2015 oraz 05.10.2015 r. Konsekwencją tych spotkań był wniosek, złożony przez 27 osób, do Urzędu Gminy Nowosolna, zawierający szereg postulatów:

- powiększenie proponowanej strefy produkcyjno-usługowej po południowej stronie drogi krajowej nr 7

- wprowadzenie dodatkowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

- wprowadzenie zapisów zakazujących lokalizacji na całym terenie ferm hodowlanych

- wprowadzenie stref buforowych, o szerokości minimum 50 m, pomiędzy terenami o różnych funkcjach.

  • Następnie grupa mieszkańców wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o zwołanie wspólnego posiedzenia obu Komisji Rady celem wysłuchania opinii mieszkańców oraz zapoznania radnych z potencjalnymi zagrożeniami i konsekwencjami, jakie może wywołać zmiana dokumentów planistycznych dla tego obszaru. Odbyło się ono 21.10.2015 roku.
  • Po tych wszystkich zebraniach, po wysłuchaniu głosu  mieszkańców, wójt ponownie zlecił wykonanie dodatkowych dwóch koncepcji zmiany Studium.
  • 08.12.2015 przedstawiono mieszkańcom kolejne wersje. Część osób zaakceptowała nowe projekty, a część nadal zgłaszała wiele zastrzeżeń.

 

W chwili obecnej nie osiągnięto porozumienia z mieszkańcami. O kolejnych posunięciach będziemy informować Państwa na  bieżąco.