facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 12.05.2020 r.

RG.0012.25.2019.1

RG.0012.24.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

Proponowany porządek obrad:

 • Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny.
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną Ośrodkowi Pomocy Społecznej gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2020-2022.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna w latach 2017-2019.
 • Sprawozdanie z Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z programu współpracy z NGO za 2019 r.
 • Zapoznanie Radnych z opinią prawną odnośnie Petycji "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" autorstwa Koalicji Polska Wolna od 5 G - prezentacja stanowiska organizacji oraz jej oczekiwań wobec działań Rady Gminy w tym zakresie.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 0050.1.20.2020 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy Nowosolna i na terenie Gminy Nowosolna.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska