facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 7 kwietnia2021 r.

RZG.0012.41.2021.1.JC

RZG.0012.41.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku (wtorek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Przedstawienie sytuacji w zakresie korzystania z lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Lipinach,
  • Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2020-2022,
  • Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok,
  • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2020 rok,
  • Weryfikacja potrzeb mieszkańców w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna,
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Malgorzata Kamińska- Bruszewska

 

UWAGA !

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 13.04.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@ugnowosolna.pl

do 12.04.2021 r. do godz.12:00