facebook facebook epuap newsletter

XL Sesja Rady Gminy Nowosolna w dniu 10 października 2017 r.


Łódź, dnia 3 października 2017  r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.40.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

 zwołuję XL sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 10 października 2017 roku ( wtorek ) o
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XL sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 10 października 2017 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2016/2017.
 7. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. 

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn.„Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym”;
 • Statutu Gminy Nowosolna;
 • uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów;
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XL sesji.