facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 17 lutego 2021 r.

 

RZG.0002.33.2021.JC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)

zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 900


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

I.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025,
 • w sprawie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2020 rok,
 • w sprawie wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej, jako działka ew. nr 100/1, obręb ew. Borchówka,
 • w sprawie nadania nazwy drodze stanowiącej własność Gminy Nowosolna oznaczonej, jako działki ew. nr 21/6 i nr 23/19, obręb ew. Natolin,
 • w sprawie zmian projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2021 roku”,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowosolna.

III.

 • Zamknięcie obrad XXXIII Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 24.02.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 23.02.2021 r. do godz.12:00