facebook facebook epuap newsletter

XXXIV Sesja Rady Gminy Nowosolna


Łódź, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.34.2017

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

 

zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Nowosolna

(sesja nadzwyczajna)
w dniu 25 kwietnia 2017 roku ( wtorek ) o
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nowosolna

Radoasław Mielczarek 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

na obradach XXXIV sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 25 kwietnia 2017 roku

 

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Nowosolna do przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości;
  • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017 ( projekt z dnia 5 kwietnia 2017 r.);
  • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017 ( projekt z dnia 24 kwietnia 2017 r.);
  • odrzucenia w całości stanowisk związków zawodowych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna ( projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r.);
  • określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna ( projekt z dnia 22 marca 2017 r.);

      5. Zamknięcie obrad  XXXIV  sesji.