facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 11 marca 2021 r.

RZG.0002.34.2021.JC

 


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 16 marca 2021 toku ( środa) o godz.9:30 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

I.

1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Debata na temat projektu przedstawionych przez GDDKiA wariantów budowy obwodnicy Brzezin.

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Nowosolna dotyczącego przebiegu wariantów projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 zlokalizowanych na terenie gminy Nowosolna.

IlI. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Malgorzorzata Kamińska Bruszewska

 

 

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 16.03.2021 r. proszone są o kontakt z 

 Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 15.03.2021 r. do godz.12:00