facebook facebook epuap newsletter

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

tel: 42 648-44-58

wejście od ul. Brzezińskiej 288

dyrektor: Janusz Pacewicki

drogownictwo@zgkgn.com.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1

tel/fax: 42 648- 45- 20

e-mail: opsnowosolna@wp.pl

www.bip.opsnowosolna.wikom.pl

adres skrzynki podawczej:  /OPSNOWOSOLNA/skrytka

 

kierownik: Agnieszka Czerkawska - Gurdała

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna powołany został uchwałą nr X/45/91 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 czerwca 1991 r.

Obecnie realizujemy następujące ustawy:

  • ustawę o pomocy społecznej,
  • ustawę o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
  • ustawę o dodatkach mieszkaniowych i ustawę dodatkach energetycznych,
  • ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawę o Karcie Dużej Rodziny.

Współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisją przyznającą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, koordynujemy działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy Nowosolna, zajmuje pokoje nr 02, 03, 04.

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek  8.00 - 16.00, wtorek  8.00 -17.00,      

piątek 8.00 – 15.00.