facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 19 grudnia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.):

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

/-/ Małgorzata Kamińska - Bruszewska 

 

 

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018 (projekt z dnia 10.12.2018 r.).
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025 (projekt z dnia 10.12.2018 r.).
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018 (projekt z dnia 20.12.2018 r.).
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025 (projekt z dnia 20.12.2018 r.).
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Nowosolna ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

III.

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad IV Sesji.