facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 7 czerwca 2019 r.

 

RG.0002.10.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506.):

 

zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowosolna

(sesja nadzwyczajna)
w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019 – 2025,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku,
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna,
 • odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Przedłożenie Radzie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowosolna absolutorium.
 1. Sprawy Różne

III. Zamknięcie obrad X sesji.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińńska - Bruszewska