facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 15 października 2019 r.

 

RG.0002.15.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309 i poz. 1696.):

 

zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołów z XIV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny - zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski

 

II.

Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym, Wiączyń Dolny 18.
 • w sprawie nabycia prawa własności działki ew. nr 166/33, położonej w miejscowości Wódka, obręb ew. Kopanka.
 • w sprawie wyboru ławników

 

III.                                                                      

 • Zamknięcie obrad XV Sesji.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska