facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

                                                 Łódź, dnia 24 marca 2021 r.

 

RZG.0002.35.2021.JC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)

zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 31 marca 2021 roku (środa) o godz. 930


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

I.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025,
 • w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nowosolna a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób do środowiskowych domów samopomocy,
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stare Skoszewy,
 • w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej suplementacji witaminy D,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji,
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Nowosolna,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna.

III.

 • Zamknięcie obrad XXXV Sesji.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 31.03.2021 r. proszone są o kontakt z 

 Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 30.03.2021 r. do godz.12:00