facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna”
w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/257/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzen­nego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowosolna: http://gminanowosolna.pl/, http://nowosolna.bip.net.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w sali konferencyjnej o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

Dodatkowych informacji udziela:

Podinspektor – Krzysztof Potakowski

Urząd Gminy Nowosolna

tel. 42 616-45-29

 

Nowosolna_prognoza_środowiskowa.pdf (4 MB)

Nowosolna_tekst_zmiany_studium.pdf (6 MB)

Obwieszczenie.pdf (660 KB)

Nowosolna_rysunek_uwarunkowania.JPG (13 MB)

Nowosolna_rysunek_kierunki.jpg (13 MB)

Rys.1  Kierunki zagospodarowania

Nowosolna_rysunek_kierunki.jpg (13 MB)

Rys. 2  Uwarunkowania rozwoju

Nowosolna_rysunek_uwarunkowania.JPG (13 MB)