facebook facebook epuap newsletter

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A
oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowosolna uchwały:

  • Nr LIV/357/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A.

Zawiadamiam także o przystąpieniu do opracowania prognozy odziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wykonanej w ramach przeprowa­dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji w/w planu miejscowego w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.:

  • w formie papierowej przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urząd Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
  • ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektro­nicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna https://nowosolna.bip.net.pl oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna.

Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 14 czerwca 2022 r.

WÓJT GMINY NOWOSOLNA

Piotr Szcześniak

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna.pdf (366 KB)

Formularz do składania wniosków.docx (21 KB)

Uchwała intencyjna.pdf (515 KB)

 

Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor – Krzysztof Potakowski
e-mail: k.potakowski@ugnowosolna.pl
tel. 42 616-45-29

 
OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY  DOTYCZĄCY  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna – ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Nowosolna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.